Th | En     
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
           บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1) เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 2) เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม 3) เสนอคำถาม ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ
 
1. ระยะเวลาของการใช้สิทธิ
- การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลาเสนอผ่านเว็บไซต์ 3 เดือน)
- การเสนอคำถาม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561
 
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอชื่อบุคคล
เสนอวาระการประชุม
เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ณ วันเสนอวาระ ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
เสนอคำถาม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันเสนอคำถาม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ
 
3. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และ/หรือเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอคำถาม ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ได้ โดยดำเนินการ ดังนี้
3.1 กรอกแบบแสดงตนของผู้ถือหุ้น
ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น) : *
เลขที่เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น : *    จำนวนหุ้นที่ถือ :    หุ้น *
( กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน โปรดระบุชื่อผู้ถือหุ้นทุกคน โดยระบุที่อยู่และรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นคนที่ 1 )
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : *
โทรศัพท์ : *    โทรสาร :  
อีเมล : *
3.2 กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และ/หรือ กรอกแบบการเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม และ/หรือเสนอคำถาม ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
โปรดระบุรายละเอียดผู้ที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล (บุคคลที่จะเสนอ) : *
อายุ (ปี) : *
สัญชาติ : *

Download
  แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
โปรดระบุชื่อวาระ : *
วัตถุประสงค์ / เหตุผล : *

Download
  แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
การเสนอคำถาม และ/หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เสนอคำถาม และ/หรือข้อเสนอแนะ *
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิจะต้องกดยืนยันข้อมูล
ยืนยันข้อมูล ยกเลิกข้อมูล
 
4. การนำส่งเอกสาร
ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม ต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอตามแบบที่กำหนด รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้อง โดยนำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะต้องส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
   กรุณาส่ง
สำนักเลขานุการองค์กร
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โซนเอบี
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
สำหรับผู้ถือหุ้นส่งคำถาม หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ส่งได้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 ผ่านช่องทาง ดังนี้
- ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thanachart.co.th หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สำนักเลขานุการองค์กร
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ชั้น 17 โซนเอบี
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- ทางอีเมล : tcap_ir@thanachart.co.th
 
5. เงื่อนไขในการพิจารณา
5.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง ตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศทางการที่กำกับดูแลบริษัทฯ รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะนำรายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5.2 การเสนอวาระการประชุม
เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ ที่กำหนดตามข้อ 1 ถึงข้อ 4
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดเพิ่มเติมให้บริษัทฯ สามารถปฏิเสธการบรรจุวาระการประชุม
 
6. ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัทฯ
6.1 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
กรณีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะต้องเสนอขอความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และจะเปิดเผยชื่อบุคคลที่เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว
6.2 การเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาประชุมเดือนธันวาคม 2560 โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
6.3 การเสนอคำถาม หรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ
เลขานุการบริษัท จะรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะ เสนอฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง พิจารณาก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักเลขานุการองค์กร
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3009-3012

    © 2017 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)