ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน

ไม่ต้องไป บลจ.ธนชาต ก็สั่งซื้อ ขายคืน
และสับเปลี่ยนกองทุนทั่วไปและกองทุน LTF
ได้ผ่านแอปธนาคารแอปเดียว

ดูข้อมูลการลงทุน

ก่อนซื้อ - ขาย สามารถเลือกดูข้อมูลของกองทุนนั้นๆ
ได้ทั้งมูลค่าหน่วยลงทุน ผลดำเนินงานที่ได้ลงทุนไว้
ว่ากำไรหรือขาดทุน หน่วยลงทุนและยอดเงินคงเหลือ
รวมถึงความเสี่ยงของกองทุน

ดูประวัติการทํารายการย้อนหลัง

ซื้อ - ขาย สับเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ย้อนดูได้
ทั้งวันที่ จำนวนเงิน และจำนวนหน่วยลงทุน