ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน

ไม่ต้องไป บลจ.ธนชาต ก็สั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนกองทุนทั่วไปและกองทุน LTF ได้ผ่านแอปธนาคารแอปเดียว

ดูข้อมูลการลงทุน

ก่อนซื้อ - ขาย สามารถเลือกดูข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ได้ทั้งมูลค่าหน่วยลงทุน ผลดำเนินงานที่ได้ลงทุนไว้ว่ากำไรหรือขาดทุน หน่วยลงทุนและยอดเงินคงเหลือ รวมถึงความเสี่ยงของกองทุน

ดูประวัติการทํารายการ
ย้อนหลัง

ซื้อ - ขาย สับเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ย้อนดูได้ ทั้งวันที่ จำนวนเงิน และจำนวนหน่วยลงทุน