Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 ประวัติธนาคาร
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างกลุ่มธนชาต
 คณะกรรมการธนาคาร
 ข้อมูลสโกเทียแบงก์
 การกำกับดูแลกิจการ
 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 รายงานปัญหาการใช้บริการทางการเ...
 ที่ตั้งสาขาธนาคาร
 
 
 
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ด้วยบริการและคำแนะนำที่เป็นเลิศ

พันธกิจ
พันธกิจต่อลูกค้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของแต่ละธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ผนวกรวมบริการทางการเงินของต่างธุรกิจในกลุ่มเข้าด้วยกัน เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดทั้งด้านคุณภาพและจริยธรรม

พันธกิจต่อคู่แข่งขัน
เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด โปร่งใส และจะไม่ทำการแข่งขันโดยการใส่ร้ายคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ รวมทั้งจะทำการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และไม่ทำการสร้างศัตรูในทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน

พันธกิจต่อคู่ค้า
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผสมผสานประโยชน์ และดำเนินธุรกิจต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกัน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อพนักงาน
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทุกบริษัทในกลุ่มให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นมือาชีพในการให้บริการของแต่ละธุรกิจ อีกทั้งจะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงการทำรายการใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งลูกค้า และบริษัท อีกทั้งจะดูแลและรักษาพนักงานที่ดี มีคุณภาพ ไว้กับองค์กรในระยะยาว

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น
ให้ความสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านผลประกอบการและการบริหารความเสี่ยงใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจะให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจต่อสังคม
ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่ดีในสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม
     
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)