Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ > บริการเพื่อธุรกิจส่งออก > ธุรกิจส่งออก  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการเพื่อธุรกิจนำเข้า

 บริการเพื่อธุรกิจส่งออก

 โอนเงิน และแลกเปลี่ยนเงิน บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
ธุรกิจส่งออก
 
 
 

โอกาสทางธุรกิจในปัจจุบันเปิดกว้างอย่างมากสำหรับธุรกิจส่งออก ซึ่งธนาคารมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่านให้บรรลุความสำเร็จ เติบโตอย่างมั่งคั่งและมั่นคง

1. บริการแจ้งการเปิดและแก้ไข Letter of Credit
ธนาคารมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับธนาคารต่างประเทศที่ครอบคลุมในหลายภูมิภาค ดังนั้นธนาคารจึงมีความพร้อมในการให้บริการแจ้งการเปิด Letter of Credit ที่เปิดมาจากธนาคารของผู้ซื้อในต่างประเทศ ให้ผู้ส่งออกทราบไม่ว่าท่านจะมีบัญชีอยู่กับธนาคารหรือไม่ก็ตาม โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบทันทีหลังจากที่ธนาคารได้รับ L/C จากธนาคารต่างประเทศและตรวจสอบเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว รวมถึงบริการแจ้งการแก้ไข L/C ด้วย

2. บริการโอนเครดิต (Transferred Letter of Credit)
ธนาคารให้บริการด้านการโอนเครดิต สำหรับกรณีที่ผู้ส่งออกไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันกำหนด หรือต้องการโอนเครดิตให้ผู้ส่งออกรายอื่นเป็นผู้ส่งออกแทน โดยมีเงื่อนไขว่า L/C ฉบับนั้นจะต้องระบุว่าสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

3. บริการเรียกเก็บค่าสินค้าออก (Collection B/C, L/C)

เป็นบริการที่ธนาคารรับตรวจหรือรวบรวมเอกสารส่งออกให้ถูกต้องหรือครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ B/C หรือ L/C กำหนด หลังจากที่ผู้ส่งออกได้นำสินค้าลงเรือและนำเอกสารมายื่นต่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารจะทำการส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังต่างประเทศ และจะช่วยติดตามการชำระเงินจากผู้ซื้อ รวมถึงการรับชำระค่าสินค้าแล้วโอนเข้าบัญชีของผู้ส่งออก

4. บริการรับซื้อตั๋วเรียกเก็บหรือตั๋วเงินเพื่อการส่งออก (Bill Purchased / Bill Discounted)
เป็นอีกบริการหนึ่งที่ธนาคารยินดีสนับสนุนวงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออก โดยท่านสามารถขอรับชำระค่าสินค้าส่งออกล่วงหน้าจากธนาคารในระหว่างที่รอเรียกเก็บเงินจากต่างประเทศ

5. บริการสินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit, P/C)
วงเงินสินเชื่อระยะสั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าเพื่อส่งออก โดยผู้ส่งออกเพียงแสดงเอกสารการซื้อขาย เช่น สัญญาซื้อขาย (Sale Contract), ใบเสนอราคา (Proforma Invoice), Letter of Credit เป็นต้น
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)