Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ > บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ > ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน
 
 
 

ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ของธนาคารธนชาตให้บริการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ด้วยทีมงานทีเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงมานานกว่า 10 ปี ทรัพย์สินของลูกค้าจะถูกเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ ภายในห้องมั่นคงของธนาคารโดยเก็บแยกออกจากทรัพย์สินของทางธนาคาร ด้วยการควบคุมแบบ Dual control พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพของ ระบบงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์คุณภาพระดับสากล

ขอบเขตการให้บริการ
 1. ดูแลและควบคุมการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในห้องมั่นคง โดยเก็บแยกออกจากทรัพย์สินของธนาคาร
 2. ดูแลและจัดทำทะเบียนหลักทรัพย์อย่างถูกต้องครบถ้วนปลอดภัยเป็นปัจจุบัน
 3. ดำเนินการส่งมอบและชำระราคาทรัพย์สิน (Settlement)
 4. ติดตามและดำเนินการจัดการกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากหลักทรัพย์ (Corporate Actions)
 5. ส่งมอบรายงานตามคำขอลูกค้า
 6. ตรวจนับทรัพย์สินอย่างน้อยทุก 6 เดือน
 7. คำนวณมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ตามข้อบังคับของสำนักงานกลต. (สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม)
 8. บริการจัดส่งเช็ค หรือนำเงินเข้าบัญชีให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์เมื่อมีการจ่ายเงินปันผล ดอกเบี้ยและเงินต้นด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย (Paying Agent) (สำหรับกองทุนรวม)
ติดต่อสอบถาม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 B
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์บริการและกองทุน

 • นายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนการชำระเงิน : 02-299-1830, 02-299-1825, 02-299-1887
 • รับฝากทรัพย์สิน : 02-299-1276, 02-299-5000 # 8903, 02-299-5000 # 8592
 • ปฏิบัติการชำระราคาหลักทรัพย์  : 02-299-1961, 02-299-1152,02-299-1157
 • ปฏิบัติการส่งมอบหลักทรัพย์ : 02-299-1268, 02-292-4784
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)