Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ > บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์ > นายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำระเงิน  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
นายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำระเงิน
 
 
 

ธนาคารธนชาต มีความพร้อมในการให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนชำระเงิน ทั้งในด้านบุคลากร และระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ และมีเครือข่ายสาขาจำนวนมากทั่วประเทศ ทำหน้าที่ให้บริการผู้ถือหลักทรัพย์ 

ขอบเขตบริการ
 1. จัดทำและบันทึกทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง และเป็นปัจจุบัน
 2. รับจดทะเบียนการโอนชื่อผู้ถือหุ้นกู้ อายัด จำนำ และเพิกถอนจำนำ ตลอดจนทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายการในสมุดทะเบียนหุ้นกู้ ตามหลักฐาน และเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 3. จัดพิมพ์ใบหุ้นกู้ด้วยระบบใบหุ้น และไร้ใบหุ้น ให้กับผู้จองซื้อ หรือ ผู้รับโอนหุ้นกู้ รวมถึงการออกใบหุ้นกู้ใหม่ กรณีสูญหาย หรือ ชำรุด
 4. ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายเงินปันผล หรือ ดอกเบี้ยให้แก่ผู้มีสิทธิตามบัญชีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ตลอดจนจัดพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และนำส่งเงินปันผล หรือ ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้
 5. จัดพิมพ์แบบแนบท้ายประกอบ ภ.ง.ด. 2, ภ.ง.ด. 2 ก, ภ.ง.ด. 53 และ ภ.ง.ด. 54 เพื่อให้บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ใช้ยื่นต่อสรรพากร เพื่อนำส่งภาษีเงินปันผล หรือ ดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย
 6. ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาที่กำหนด
 7. ตรวจสอบ และเก็บรักษาสมุดทะเบียนหุ้นกู้ รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียนหุ้นกู้
 8. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่สามารถป้องกันการกระทำโดยมิชอบ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ หรือ ผู้ถือหุ้นกู้
 9. จัดให้มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบสำรองข้อมูล
 10. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในการตรวจสอบทะเบียนหุ้นกู้ได้ในเวลาทำการของนายทะเบียนหุ้นกู้
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดูแลผลประโยชน์

1.ติดต่อสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินต้น, ดอกเบี้ย และขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบแทน) ของหุ้นกู้บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัททุนธนชาต จำกัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)  เฉพาะรุ่นที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ชั้น 5 B
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์บริการและกองทุน

 • นายทะเบียนหลักทรัพย์และตัวแทนการชำระเงิน : 02-299-1830, 02-299-1825, 02-299-1887

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Fl.5B
3000 PHAHOLYOTHIN ROAD, JOMPOL, CHATU CHAK Bangkok 10900
Securities Services and Fund Operations

 • Registrar & Paying Agent : 02-299-1830, 02-299-1825, 02-299-1887

2.ติดต่อขอรับเช็คเงินต้น, ดอกเบี้ย ของหุ้นกู้ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554, ครั้งที่ 2/2555, ครั้งที่ 3/2555

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
2 ถนนเฉลิมเขตร์ 4 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงิน

 • คุณสุธาทิพย์ อัมพาภรณ์ : 02-217-8247
 • คุณวิรัช อดิศัยไพบูลย์ : 02-217-8117

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2 Chaloemkhet 4 Rd., Wat Thep Sirin, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
Treasury Operations Department

 • Khun Suthatip Ampaporn : 02-217-8247
 • Khun Viraj Adisaipaiboon  : 02-217-8117
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)