Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์ > ออมทรัพย์มีระดับ  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์

 เงินฝากประจำ

 เงินฝากกระแสรายวัน

 เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 เงื่อนไขการให้บริการธนาคา... บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
ออมทรัพย์มีระดับ
 
 
 

ฝากง่าย เบิกใช้สะดวก ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่ให้คุณเลือกฝาก-ถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงิน พร้อมสมุดคู่ฝาก ยิ่งฝากมาก ยิ่งรับดอกเบี้ยสูงขึ้น

เงื่อนไขการเปิดบัญชี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

ไม่อนุญาตให้ใช้บริการผูกบัตรเดบิต

การจ่ายดอกเบี้ย
ระดับของอัตราดอกเบี้ยของแต่ละช่วงเงินฝาก จะคำนวณตามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ในแต่ละวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี

ภาษี
 • กรณีไม่ได้แจ้งเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ดอกเบี้ยรับตั้งแต่ 10,000 บาทต่อปีขึ้นไป (ต่อคน) เสียภาษี 15%
 • กรณีแจ้งเลขที่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ดอกเบี้ยรับตั้งแต่ 20,000 บาทต่อปีขึ้นไป (ต่อคน) เสียภาษี 15%

  หมายเหตุ
  1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
  2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือ เงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 •  
   
    ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
    Online for Business
    สมัครสินเชื่อธนาคาร
    Upload/Download
    เครื่องมือช่วยคำนวณ
    อัตราและค่าธรรมเนียม
    ข้อมูลเพิ่มเติม
    นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
  Thai CAC
   
       
   
  https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
      การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)