Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > เงินฝาก > เงินฝากเงินตราต่างประเทศ > เงินตราต่างประเทศ  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์

 เงินฝากประจำ

 เงินฝากกระแสรายวัน

 เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 เงื่อนไขการให้บริการธนาคา... บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
เงินตราต่างประเทศ
 
 
 

บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้ความสะดวกโดยไม่ต้องแลกเป็นเงินบาท หมดกังวลกับความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมรับดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก

 • สามารถนำเงินตราต่างประเทศมาฝากกับธนาคารโดยไม่ต้องแลกเป็นเงินบาท
 • ลดความเสี่ยงด้านการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • รับดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
ประเภทบัญชีเงินฝาก
 • บัญชีออมทรัพย์ (Saving Account)
 • บัญชีฝากประจำ ระยะเวลาการรับฝากให้เป็นไปตามประกาศเงินฝากเงินตราต่างประเทศของธนาคาร
สกุลที่รับฝาก
ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ปอนด์สเตอร์ลิง (GBP), เยน (JPY), ฟรังค์สวิส (CHF), ยูโร (EUR), ดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD), ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD), ดอลลาร์แคนาดา (CAD)

สำหรับบุคคลและนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศและนอกประทศ

ประเภทของการให้บริการ
  บริการฝากเงิน
 1. เงินโอนจากต่างประเทศ
 2. ธนบัตรต่างประเทศ ไม่เกินวันละ USD 10,000 หรือเทียบเท่า
 3. Travelers Cheques (T/C) เฉพาะของ AMEX สกุล USD, EUR, GBP, JPY, AUD
 4. หักจากบัญชีเงินบาท
  บริการถอนเงิน
 1. ถอนโอนไปต่างประเทศ
 2. ถอนธนบัตรต่างประเทศ
 3. ถอนเข้าบัญชีเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

สูตรการคำนวณอัตราดอกเบี้ย มีดังนี้
ดอกเบี้ย = ( จำนวนเงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวัน) / ฐานจำนวนวัน

หมายเหตุ
 1. การฝากโดยหักจากบัญชีเงินบาท ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน Selling T/T ในการคำนวนเป็นสกุลต่างประเทศ
 2. การถอนเป็นเงินบาท การคำนวณดอกเบี้ยเป็นเงินบาทให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน Buying T/T ในการคำนวนเป็นเงินบาททั้งนี้ ฐานจำนวนวันที่ใช้นำมาคำนวณอัตราดอกเบี้ยสามารถแบ่งได้ตามสกุลเงินดังนี้
  1. สกุล USD, JPY, CHF, EUR, AUD, CAD ใช้ฐานจำนวนวัน 360 วัน
  2. สกุล GBP, SGD ใช้ฐานจำนวนวัน 365 วัน
ภาษีดอกเบี้ย
เสียภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนี้
 1. บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ และที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ
  1.1 ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (มีบัตรประชาขน) ดอกเบี้ยรับตั้งแต่ 20,000 บาท/ปี หักภาษีดอกเบี้ย 15%
  1.2 ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (ไม่มีบัตรประชาชน) ดอกเบี้ยรับตั้งแต่ 10,000 บาท/ปี หักภาษีดอกเบี้ย 15%
 2. นิติบุคคลไทย หักภาษีดอกเบี้ย 1%
 3. นิติบุคคลต่างประเทศ หักภาษีดอกเบี้ย 15%
 4. ภาษีหัก ณที่จ่ายคำนวนเป็นเงินสกุลต่างประเทศและใช้อัตราแลกเปลี่ยน TT selling Rate เพือระบุในใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ยกเว้น
  1. ธนาคารต่างชาติ บริษัทประกันภัย และบริษัทการเงินในต่างประเทศที่ประเทศไทยมีอนุสัญญาภาษีซ้ำซ้อนกับประเทศนั้นๆ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญา
  2. องค์การระหว่างประเทศ สถานทูต รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการ สถานพยาบาล สถานการศึกษา
  3. สาธารณกุศล สมาคม หรือมูลนิธิที่รัฐมนตรีประกาศ ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
หมายเหตุ
 1. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)