Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข้อตกลงการใช้บริการ  
 
 
   
 
  เว็บไซต์ธนชาตแบงค์ดอทคอม (Thanachartbank.co.th) เป็นเว็บไซต์ของ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการให้บริการกับผู้ขอใช้บริการที่ยอมรับเงื่อนไขดังปรากฏอยู่ในส่วนถัดไปของเว็บไซต์นี้เท่านั้น

ธนาคารจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการโดยนำเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทางการเงินและเพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ขอใช้บริการอื่น ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการนี้ตามความเหมาะสม ธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในรูปภาพ ข้อความ การแสดงผล และรูปแบบการนำเสนอ ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอกทำสำเนา แสดงผล แจกจ่าย ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขาย เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกจากได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร

ข้อจำกัดการใช้บริการ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มิได้มุ่งหมายให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้ประสงค์ใช้บริการตามเกณฑ์ของธนาคาร นอกจากนั้น ผู้ประสงค์จะใช้บริการย่อมต้องรับความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ยกเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายการส่งผ่านข้อมูลจากผู้ขอใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์หรือทางอีเมล์จะไม่เป็นความลับ และทางธนาคารสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดกับ นโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ธนาคารจะพยายามปรับปรุงข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและทันสมัย ธนาคารไม่สามารถประกันความถูกต้องของข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ ความเสี่ยงในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลและการทำธุรกรรมดังกล่าวตกอยู่กับผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม อันเกิดจากจากการส่งข้อมูล รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ระหว่างการใช้งานหากมีผลิตภัณฑ์อื่นใดที่มีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ธนาคารไม่รับผิดชอบต่อการรับประกันการใช้งานได้หรือความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อื่นที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

การลงทะเบียน
ในส่วนของผู้ขอใช้บริการที่เป็นผู้ลงทะเบียน (Register User) และลูกค้า (Customer) จะได้รับชื่อบัญชีส่วนตัว (Login name) และรหัสผ่าน (Password) ซึ่งเป็นรหัส ส่วนบุคคลเท่านั้น โดยผู้ขอใช้บริการในส่วนดังกล่าวจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวและไม่แจ้งให้ผู้ใดทราบ ผู้ขอใช้บริการที่ได้รับรหัสผ่าน (Password) มีสิทธิ์เปลี่ยน

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขของการใช้บริการ รวมตลอดไปถึงการเรียกเก็บค่าบริการ ได้ตามแต่จะเห็นสมควร หรือยกเลิกการให้บริการในเว็บไซต์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าหรือ ให้เหตุผลแต่ประการใดเอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่ธนาคารได้จัดส่งไปยังผู้ขอใช้บริการตามที่ อยู่หรืออีเมล์ ที่ได้แจ้งไว้ให้ ถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ

การใช้บริการ

ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าการกระทำใดๆ โดยผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ไม่ว่าจะเกี่ยวกับบัญชีประเภทใดๆ ของผู้ขอใช้บริการ หรือไม่ก็ตาม หากได้กระทำไปโดยรหัสประจำตัว (Password) ของผู้ขอใช้บริการ ประกอบกับวิธีการ หรือเงื่อนไขของการขอ ใช้บริการประเภทนั้นตามที่ธนาคารกำหนด เกี่ยวกับการใช้บริการแล้ว ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์โดยผู้ขอใช้บริการไม่ต้องทำ หรือลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก และผู้ขอใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดัง กล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม ผู้ขอใช้บริการ ยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่ธนาคารได้จัดทำขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ธนาคาร ของผู้ขอใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ โดยไม่จำเป็นต้องให้ ผู้ขอใช้บริการลงลายมือชื่อ หรือตรวจสอบก่อนแต่ อย่างใด ผู้ขอใช้บริการยินยอมผูกพัน และตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และที่จะมีเพิ่มเติมต่อไป รวมทั้งคู่มือหรือเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ที่ธนาคารจะประกาศหรือ เผยแพร่เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า ให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการนี้ด้วย

การปฏิเสธความรับผิด
ผู้ขอใช้บริการตกลงว่า ธนาคาร ไม่จำต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆอันเกิดขึ้นแก่ผู้ขอใช้บริการไม่ว่าจะโดยประการใดอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร

ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นแก่ธนาคารอันเนื่องมาจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ของผู้ขอใช้บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่ธนาคารโดยสิ้นเชิง และไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อความที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง หรือการสะกดตัวอักษรที่ผิด ธนาคารไม่รับรองถึงความถูกต้อง หรือความครบถ้วนของเอกสารหรือในความน่าเชื่อถือของคำแนะนำความเห็น ข้อความหรือข้อมูลซึ่งแสดงหรือแจกจ่ายจากเว็บไซต์ ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่าอาจจะเชื่อความเห็น คำแนะนำ ข้อความ บันทึกหรือข้อมูลตามนี้ได้ แต่ด้วยการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการเองธนาคารขอสงวนสิทธิ์โดยเด็ดขาดในการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือข้อตกหล่นของส่วนใดส่วนหนึ่งในเว็บไซต์นี้ เอกสาร ข้อมูลการให้บริการ (ถ้ามี) เมื่อใดก็ได้โดยไม่จำต้องมีการบอกกล่าว

เว็บไซต์นี้ เอกสารหรือข้อมูลการให้บริการ ในเว็บไซต์ รวมถึงซอฟท์แวร์ ที่อาจจะจัดให้มีในเว็บไซต์นี้ มีไว้ในสภาพที่เป็นอยู่ ("as is") โดยไม่มีการประกันใดๆ ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรือที่อาจจะสันนิษฐานได้ทุกประเภท และไม่จำกัดเฉพาะการรับประกัน ของความเหมาะสมการละเมิดสิทธิ์ หรือความเหมาะสมเพื่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร หรือระบบไฟฟ้า หรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้บริการผ่านเว็บไซต์ของธนาคารขัดข้องจนผู้ขอใช้บริการไม่สามารถใช้ หรือรับบริการได้แล้วผู้ขอใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาสาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้อง ให้ธนาคารรับผิดชอบแต่ประการใดทั้งสิ้น

รายงานทางการเงิน
กรณีที่การใช้บริการเว็บไซต์ธนาคารมีผลให้ต้องมีการหักเงิน โอนเงิน หรือดำเนินการอย่างใดๆ กับบัญชีของผู้ขอใช้ บริการ ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารดำเนินการดังกล่าวกับบัญชีทุกประเภทของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคาร ตามข้อกำหนดเงื่อนไข และวิธีการที่ธนาคารกำหนดได้ทันที

ข้อสงวนสิทธิ์
ธนาคารสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องให้เหตุผล หรือแจ้งให้ผู้ขอ ใช้บริการทราบล่วงหน้าแต่ประการใด

การใช้งานระหว่างประเทศ และกฎหมายที่บังคับใช้
ธนาคารไม่รับรองว่าเอกสารในเว็บไซต์นี้เหมาะสม หรือสามารถนำไปใช้งานในที่อื่นนอกประเทศไทย รวมถึงไม่รับรองว่า
ไม่อาจเรียกอ่านข้อมูลได้จากประเทศซึ่งข้อความปรากฎอาจจะต้องห้ามตามกฎหมายหากท่านเข้ามาในเว็บไซต์นี้จากสถาน
ที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นทุกชนิด แต่เพียงผู้เดียว

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ
รหัสผ่าน (Password)
การกำหนดรหัสผ่าน (Password) ความยาว 8-20 ตัวอักษร ควรเป็นคำที่ไม่มีความหมาย หรือยากแก่การเดา เช่น ไม่ควรใช้ชื่อจริง ชื่อเล่น หรือหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น และไม่ควรกำหนดรหัสผ่านซ้ำกับเว็บไซต์ หรือ Email อื่นๆ ที่ท่านใช้บริการ
  • ไม่ควรจดรหัสผ่านไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
  • ควรเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่แจ้งรหัสผ่านใดๆ ให้กับผู้อื่นทราบ
  • ควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทุกครั้ง เมื่อสงสัยว่าบุคคลอื่นทราบ หรือสามารถเดารหัสผ่านของท่านได้
เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบ
  • กรณีที่ไม่สามารถอยู่ใช้งานที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ ควรจะทำการ Log out ออกจากระบบงานก่อนทุกครั้ง
  • กรณีที่มีปัญหาขาดการติดต่อกับระบบ ในขณะที่กำลังทำรายการออนไลน์ เช่น ขาดการติดต่อ (Disconnected) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน กับระบบในขณะที่ทำรายการโอนเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ท่านควรที่จะติดต่อเข้าสู่ระบบอีกครั้งและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการทำรายการ หรือยอดเงินในบัญชีของท่านทันที หรือติดต่อสอบถามผ่านทาง แบบฟอร์ม หรือโทร 1770
  • กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อควรจะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนของข้อมูลส่วนตัว (Edit Profile)
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)