Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ผลิตภัณฑ์บัตร > บัตรเครดิตธนชาต > โปรโมชั่นสมัครบัตรใหม่    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 ประกันชีวิต
 
โปรโมชั่นสมัครบัตรใหม่
 
 
 
+V83a.jpg

สำหรับ บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์

*เงื่อนไขสิทธิพิเศษผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่:

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 – 31 มี.ค. 61 โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตธนชาตหรือบัตรเครดิตนครหลวงไทยมาก่อน และ/หรือ กรณีที่ได้มีการยกเลิกบัตรดังกล่าวแล้ว และประสงค์จะสมัครบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ต้องมีการยกเลิกบัตรเดิมดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันสมัครบัตรในครั้งนี้
 2. ลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้
  2.1 รับบัตรสตาร์บัค มูลค่า 150 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5,000 บาท ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามกำหนด
  2.2 รับบัตรของขวัญเซ็นทารา มูลค่า 5,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 50,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ โดยธนาคารจะจัดส่งของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากวันใช้จ่ายครบตามกำหนด
 3. สิทธิพิเศษตามข้อ 2 เฉพาะลูกค้าสมัครทางช่องทางปกติเท่านั้น สำหรับช่องทางพิเศษอื่นๆเป็นไปตามประกาศเฉพาะของแต่ละช่องทาง
 4. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เฉพาะยอดใช้จ่ายเพื่อรูดซื้อสินค้า ยอดชำระค่าบริการต่างๆ และยอดผ่อนชำระ Smile Plan ที่เรียกเก็บ ณ เดือนที่กำหนดตามเงื่อนไขการใช้จ่ายเฉพาะยอดที่อยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
 5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภท โปรแกรมผ่อนได้ทุกชิ้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด บริการเงินสดสั่งได้ รายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลังและยอดที่เกิดจากการนำเงินสดเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อสามารถใช้จ่ายได้เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 6. กรณีสมัครบัตรเสริมพร้อมบัตรหลักใหม่ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมจะคำนวณรวมเข้ากับบัญชีของบัตรหลักเพื่อรับสิทธิ์ กรณีสมัครบัตรหลักใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ประเภทบัตร สามารถคำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งหมดจากทุกบัตรเพื่อรับสิทธิ์ หรือ แยกคำนวณยอดใช้จ่ายตามประเภทของบัตรที่ได้รับอนุมัติเพื่อรับสิทธิ์ โดยเกณฑ์พิจารณาขึ้นอยู่กับทางธนาคาร
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบสิทธิพิเศษเฉพาะผู้สมัครที่ยังคงมีสถานะปกติ และ ไม่ผิดนัดชำระอยู่ ณ วันที่รับของกำนัล
 8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบของกำนัลเป็นสิทธิพิเศษอื่นที่มูลค่าเทียบเท่ากรณีของกำนัลที่ระบุไว้หมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. ข้อกำหนดและเงื่อนไข และระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1770
 12. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ  กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา  โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 13. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บัตรของขวัญเซ็นทารา
  13.1 บัตรของขวัญเซ็นทารานี้เป็นกรรมสิทธิ์ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โรงแรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13.2 บัตรของขวัญเซ็นทารานี้สามารถใช้แทนเงินสดเพื่อสำรองห้องพัก นวดสปา และรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทุกแห่งในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
  13.3 บัตรของขวัญนี้มีอายุการใช้งาน 1 ปีนับจากวันออกบัตร โดยวันที่หมดอายุจะระบุไว้ที่ด้านหลังบัตร (วันที่/เดือน/ปี)
  13.4 บัตรนี้เปรียบเสมือนเงินสดกรณีบัตรสูญหายโรงแรมฯ ไม่สามารถทำการอายัด ออกบัตรใหม่ หรือชดเชยมูลค่าคงเหลือในบัตรได้
  13.5 บัตรของขวัญไม่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ ไม่รับบัตรของขวัญที่ชำรุดหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ และไม่รับคืนบัตรของขวัญที่ซื้อไปแล้วทุกกรณี
  13.6 ยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรของขวัญจะถูกหักออกจากมูลค่าคงเหลือในบัตร โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ถือบัตรรับทราบทุกครั้ง ณ จุดที่มีการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าว ในกรณีที่ยอดการใช้จ่ายเกินมูลค่าคงเหลือในบัตร สามารถชำระส่วนต่างเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
  13.7 มูลค่าคงเหลือในบัตรไม่สามารถโอนย้ายให้กับบัตรใบอื่นได้
  13.8 บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถนำไปใช้ที่ซิโก้บลาซิลเลียนกริลล์แอนด์บาร์ (พัทยาและสมุย) รวมถึงห้องประชุม กลุ่มสัมมนาหรือการจัดงานเลี้ยงต่าง ๆ
  13.9 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรของขวัญเซ็นทาราหากพบว่าบัตรถูกขโมยหรือถูกนำมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบัตร
สำหรับ บัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ และมียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ

**เงื่อนไขสิทธิพิเศษผู้สมัครบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ และมียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ:

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 61 – 31 มี.ค. 61 โดยลูกค้าจะต้องไม่เคยถือบัตรเครดิตธนชาตหรือบัตรเครดิตนครหลวงไทยมาก่อน และ/หรือ กรณีที่ได้มีการยกเลิกบัตรดังกล่าวแล้ว และประสงค์จะสมัครบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ ต้องมีการยกเลิกบัตรเดิมดังกล่าวมาแล้วตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปนับจากวันสมัครบัตรในครั้งนี้
 2. ผู้ถือบัตรเครดิตธนชาต แบล็ค ไดมอนด์ มาสเตอร์การ์ด เวิลด์ที่มียอดรวมการใช้จ่ายผ่านบัตรสูงสุดในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 61 – 31 มี.ค. 61 และมียอดใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทจะได้รับแพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Priceless Experience สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 160,000 บาท
 3. แพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Priceless Experience สำหรับ 2 ท่าน ประกอบด้วย บัตรโดยสารไป-กลับกรุงเทพ-สิงคโปร์ ชั้นธุรกิจ, ที่พัก 2 คืนที่ Sanchaya Resort (one of Asia’s Top 20 Resorts by Conde Nast Traveler www.thesanchaya.com) พร้อมอาหารเช้า, บริการรถรับส่งจากสนามบิน Changi ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ และเรือเฟอร์รี่ถึงที่พัก บนเกาะ Bintan island, Indonesia, Exclusive private dinner at the chefs table at the Sanchaya resort, Cooking class and wine pairing with sommelier, สปาทรีตเม้นท์ 1.5 ชั่วโมง
 4. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ เฉพาะยอดใช้จ่ายเพื่อรูดซื้อสินค้า ยอดชำระค่าบริการต่างๆ และยอดผ่อนชำระ Smile Plan ที่เรียกเก็บ ณ เดือนที่กำหนดตามเงื่อนไขการใช้จ่ายเฉพาะยอดที่อยู่ในช่วงเดือนที่มีโปรโมชั่นเท่านั้น
 5. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ไม่สามารถนำมารวมคำนวณเพื่อรับสิทธิพิเศษ ได้แก่ การซื้อหน่วยลงทุน กองทุนรวมทั้งหมด ประกันทุกประเภท โปรแกรมผ่อนได้ทุกชิ้น ดอกเบี้ย ค่าปรับ/ค่าธรรมเนียม การโอนยอดคงค้าง รายการที่เข้าข่ายเพื่อการค้าและการพาณิชย์ การกดเงินสด บริการเงินสดสั่งได้ รายการที่ถูกยกเลิกหรือที่มีการคืนในภายหลังและยอดที่เกิดจากการนำเงินสดเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อสามารถใช้จ่ายได้เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ
 6. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการให้รางวัลสำหรับผู้ถือบัตรที่มียอดรวมการใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ ในกรณีที่มีการใช้บัตรเครดิตที่เป็นไปในลักษณะเพื่อการค้า/ธุรกิจ หรือการใช้บัตรเครดิตในทางมิชอบ ผิดกฎหมาย หรือ ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรเครดิตโดยสุจริต หรือ มีการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ซึ่งมีผลเป็นการเพิ่มวงเงินการใช้บัตรเครดิตให้เกินกว่าวงเงินที่ธนาคารกำหนด
 7. ผู้ถือบัตรที่จะได้รับแพคเกจท่องเที่ยวสิงคโปร์ Priceless Experience ธนาคารจะจัดส่งจดหมาย ไปยังที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรได้แจ้งไว้กับธนาคาร ภายใน 60 วัน หลังจากครบกำหนดระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนด เพื่อยืนยันการรับรางวัลและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล พร้อมทั้งรายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัลที่ www.thanachartbank.co.th
 8. รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเป็นเงินสดได้
 9. ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล   จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ  ที่จ่าย ในอัตรา  5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ โดยชำระเป็นเงินสดและต้องแสดงหมายเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่ของธนาคาร เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
 10. ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัล   ต้องติดต่อสำรองที่นั่งและเดินทางภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561  เท่านั้น หากเกินวันที่กำหนดดังกล่าว  ธนาคารจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 11. ธนาคารและมาสเตอร์การ์ดขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้การส่งเสริมการขายนี้
 12. ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการซึ่งธนาคารและมาสเตอร์การ์ดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว
 13. ผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้การส่งเสริมการขายนี้ ไม่ได้รับการรับรองโดยธนาคารและมาสเตอร์การ์ด และภายใต้สถานการณ์ใดๆ การรวมผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในโปรโมชั่นนี้จะไม่ถือเป็นการรับรองหรือแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวโดยธนาคารและมาสเตอร์การ์ด
 14. กรณีที่การส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือเป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายของหน่วยงานทางการที่กำกับธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 16. ข้อกำหนดและเงื่อนไข และระยะเวลา การส่งเสริมการขายนี้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้น ให้ถือว่าดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคาร ถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ Priceless? Cities จากทางมาสเตอร์การ์ดได้ที่ www.priceless.com
 
 
  ธนาคารออนไลน์
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)