Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อความคุ้มครอง > Smile Car Extra    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
Smile Car Extra
 
 
เผยแพร่ : 16/10/2558


ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อ Smile Car Extra by Prudential

 • ตัดปัญหาหนี้ค้างชำระ คุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียว เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 8 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของทุนฯ (ทุนประกันภัยลดลงตามวงเงินสินเชื่อในแต่ละเดือน)
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวนานสูงสุด 3 เดือน
 • เพิ่มความคุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี 50% ของทุนประกันภัยหลักตลอดสัญญา
 • เบี้ยประกันชีวิตไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
รายละเอียด
เพิ่มหลักประกันความมั่นใจกับ Smile Car Extra by Prudential และแบบประกันชีวิตพิเศษ สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต เพื่อรับภาระจ่ายหนี้สินค้างชำระให้คุณหากเกิดเหตุการณ์ไม่คิดเนื่องจากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงระหว่างการผ่อนชำระ ตัดภาระหนี้สินของครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง หรือปัญหาจากการถูกยึดรถยนต์ เพื่อให้คุณมั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังคงเป็นของครอบครัวที่คุณรักตลอดไป

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • มอบวงเงินความคุ้มครองเท่ากับวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ และเงื่อนไขระยะเวลาระยะการผ่อนชำระค่างวดตามที่ธนาคารอนุมัติ
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
 • ความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ทุกกรณี
 • รับความคุ้มครองเพิ่มกรณี เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก
 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียวให้ความคุ้มครองตลอดสัญญา
 • ตัดปัญหาหนี้สินคงค้างชำระสำหรับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัว
 • ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 8 ปี ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารธนชาต

การจ่ายผลประโยชน์
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัย (ผู้เช่าซื้อ ) เสียชีวิตหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ให้แก่ ธนาคารธนชาต (เจ้าหนี้) เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนเพื่อปลดหนี้สินค้างชำระ และหากมีส่วนเหลือก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อ

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการประกันภัย) และรับผลประโยชน์เพิ่มอีก 50%ของทุนประกันภัยหลัก ตลอดสัญญา

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุติดต่อกันมาครบ 180 วันแล้ว บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่ครบ 180 วันแล้วและรับผลประโยชน์เพิ่มอีก 50%ของทุนประกันภัยหลักตลอดสัญญา

ทั้งนี้การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปเพื่อรับค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการทุพพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันและกรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย

 1. สูญเสียมือ หรือ เท้า หรือสายตา สองข้าง
 2. สูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
 3. สูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง
 4. สูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

กรณีที่ 3 เป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวเนื่องมาจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 เดือน บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายเดือนเท่ากับค่างวดรายเดือน (ค่างวดคำนวณจากทุนประกันภัยหารด้วยจำนวนเดือนที่คุ้มครอง) ตลอดระยะเวลาที่ยังคงทุพพลภาพอยู่ ทั้งนี้ความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

 1. วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
 2. วันที่บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวครบตามจำนวนค่างวดรายเดือน รวม 3 งวดแล้ว

หมายเหตุ: การประสบเหตุจะต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

ข้อยกเว้นทั่วไป

1. กรณีการเสียชีวิต ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้:
    1.1 ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ
    1.2 ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

2. กรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
    2.1.การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

    2.2.ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

    2.3.สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย

    2.4.การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

    2.5.ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ 2.6.ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม

    2.7.ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

    2.8.การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้นในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป


หมายเหตุ
 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)