Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อความคุ้มครอง > Smile Home    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
Smile Home
 
 
เผยแพร่ : 16/10/2558


ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเคหะ
- Smile Home by Prudential
- Smile Home Plus by Prudential

 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี
 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 30 ปี
 • รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ 50% ของทุนประกันภัย ในกรณีที่สมัครทำประกันชีวิตแบบ Smile Home Plus by Prudential
 • เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต 10 ปีขึ้นไป สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
รายละเอียด
เพิ่มหลักประกันความมั่นใจกับ Smile Home by Prudential และ Smile Home Plus by Prudential แบบประกันชีวิตพิเศษ เพื่อมอบความคุ้มครองให้กับลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารธนชาต เพื่อรับภาระจ่ายหนี้สินค้างชำระให้ลูกค้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คิดเนื่องจากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงระหว่างการผ่อนชำระ ช่วยตัดภาระหนี้สินของครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง หรือปัญหาจากการผ่อนบ้าน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ของบ้านจะยังคงเป็นของครอบครัวต่อไป

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 • มอบความคุ้มครองชีวิตที่เท่ากับวงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และมีระยะเวลาความคุ้มครองที่ตรงกับระยะเวลาการ ผ่อนชำระสินเชื่อตามที่ธนาคารธนชาตอนุมัติ
 • มอบความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
 • มอบความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงทุกกรณี
 • รับความคุ้มครองเพิ่ม 50% ของทุนประกันภัยหลักกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในกรณีที่สมัครทำประกันชีวิตแบบ Smile Home Plus by Prudential
 • มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลกเพราะลูกค้ามีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้ทุกกรณี ไม่ใช่จากอุบัติเหตุ เพียงอย่างเดียว
 • สะดวกสบายกับการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียวให้ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา
 • ช่วยตัดปัญหาหนี้สินคงค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำ
รายละเอียดการรับประกันภัย
 1. มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปีจนถึง 30 ปี ตามระยะเวลาของสัญญาสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารธนชาต
 2. ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว (Single Premium) คุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลาสัญญา
 3. ทุนประกันภัยเท่ากับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติและระบุในสัญญา
 4. ทุนประกันภัยของ Smile Home by Prudential และ Smile Home Plus by Prudential จะลดลงในแต่ละเดือนซึ่งสอดคล้องกับยอดหนี้ค้างชำระกับธนาคาร

การจ่ายผลประโยชน์
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้แก่ ธนาคารธนชาต (เจ้าหนี้) เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนเพื่อปลดหนี้ค้างชำระ และหากมีส่วนเหลือก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิต

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการประกันภัย)

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ติดต่อกันมาครบ 180 วันแล้ว บริษัทฯจ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่ครบ 180 วันแล้ว ทั้งนี้ การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป เพื่อรับค่าจ้างค่าตอบแทน และการทุพพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน และกรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย

 1. สูญเสียมือ หรือ เท้า หรือสายตา สองข้าง
 2. สูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
 3. สูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง
 4. สูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

กรณีที่ 3 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะจ่ายเงินชดเชยฯ เพิ่มอีก 50% ของทุนประกันภัยหลัก

หมายเหตุ: การประสบเหตุจะต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)


หมายเหตุ
 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)