Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อความคุ้มครอง > Smile Car for CYB    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
Smile Car for CYB
 
 
เผยแพร่ : 28/08/2560

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน
 • ตัดปัญหาหนี้ค้างชำระ คุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 • ชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียว เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 8 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100 % ของทุนฯ
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวนานสูงสุด 3 เดือน
 • เบี้ยประกันชีวิตไม่สามารถลดหย่อนภาษีได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

รายละเอียด

เพิ่มหลักประกันความมั่นใจกับ สไมล์คาร์สำหรับสินเชื่อธนชาตเล่มแลกเงิน แบบประกันชีวิตพิเศษ สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต เพื่อรับภาระจ่ายหนี้สินค้างชำระให้คุณหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เนื่องจากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงระหว่างการผ่อนชำระ ตัดภาระหนี้สินของครอบครัว หรือปัญหาจากการถูกยึดรถยนต์ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังคงเป็นของครอบครัวที่คุณรัก

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

 • มอบวงเงินความคุ้มครองเท่ากับวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อ และเงื่อนไขระยะเวลาระยะการผ่อนชำระค่างวดตามที่ธนาคารอนุมัติ
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
 • ความคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวทุกกรณี
 • ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก
 • ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญา
 • ตัดปัญหาหนี้สินคงค้างชำระสำหรับลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ พร้อมสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ครอบครัว
 • ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 1 ปี จนถึง 8 ปี ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับอนุมัติจากธนาคารธนชาต

การจ่ายผลประโยชน์
บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัย (ผู้เช่าซื้อ ) เสียชีวิตหรือเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ให้แก่ ธนาคารธนชาต (เจ้าหนี้) เป็นจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือนเพื่อปลดหนี้สินค้างชำระ และหากมีส่วนเหลือก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสินเชื่อ

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการประกันภัย)

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ติดต่อกันมาครบ 180 วันแล้ว บริษัทฯจ่ายตามตารางทุนประกันภัยที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่ครบ 180 วันแล้ว ทั้งนี้การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หมายถึง การทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆในอาชีพประจำและอาชีพอื่นๆได้โดยสิ้นเชิงตลอดไปเพื่อรับค่าจ้าง ค่าตอบแทนและการทุพพพลภาพถาวรสิ้นเชิงนั้นต้องเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วันและกรณีต่อไปนี้ถือว่าเป็นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงด้วย

 • สูญเสียมือ หรือ เท้า หรือสายตา สองข้าง
 • สูญเสียมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
 • สูญเสียมือหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง
 • สูญเสียเท้าหนึ่งข้างและสายตาหนึ่งข้าง

กรณีที่ 3 เป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวเนื่องมาจากการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 เดือน บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ให้เป็นรายเดือนเท่ากับค่างวดรายเดือน (ค่างวดคำนวณจากทุนประกันภัย หารด้วยจำนวนเดือนที่คุ้มครอง) ตลอดระยะเวลาที่ยังคงทุพพลภาพอยู่ ทั้งนี้ความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว จะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

 • วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือ
 • วันที่บริษัทฯจ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวครบตามจำนวนค่างวดรายเดือน รวม 3 งวดแล้ว

หมายเหตุ: การประสบเหตุจะต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

ข้อยกเว้นทั่วไป

1. กรณีการเสียชีวิต ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
1.1.ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ
1.2.ผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

2. กรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
2.1 การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
2.2 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
2.3 สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
2.4 การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้น หรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
2.5 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
2.6 ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
2.7 ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2.8 การบาดเจ็บที่เกิดขึ้น จากการกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป


หมายเหตุ
 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือกรมธรรม์จนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์ หากมีการเวนคืนกรมธรรม์อาจทำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)