Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อความคุ้มครอง > ธนชาต เบี้ยเบา เหมาจ่าย    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
ธนชาต เบี้ยเบา เหมาจ่าย
 
 
เผยแพร่ : 11/02/2562

ธนชาต เบี้ยเบา เหมาจ่าย” การประกันชีวิตและสุขภาพ ที่มาพร้อมกับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง ทั้งจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ตลอดจนความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามจริงกรณีผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง และค่าชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
มีแผนความคุ้มครองให้เลือกถึง 3 แผน โดยสามารถทำประกันได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น

ธนชาต เบี้ยเบาเหมาจ่าย

แผน 1
(บาท)

แผน 2
(บาท)

แผน 3
(บาท)

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์

700,000

850,000

1,000,000

1.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมในฐานะผู้ป่วยใน* ครั้งละไม่เกิน
(สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี)

50,000

(สูงสุด 200,000 ต่อปี)

75,000

(สูงสุด 300,000 ต่อปี)

100,000

(สูงสุด 400,000 ต่อปี)

2.ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง ปีละไม่เกิน

400,000

(ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ไม่เกินกว่า 800,000)

3.ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิ

100,00

150,000

200,000

ธนชาต เบี้ยเบา เหมาจ่าย เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาประกันชีวิตแบบ กำหนดระยะเวลา” คุ้มครองชีวิต และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ชนิดไม่มีเงินปันผล) และ สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี) และสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง (ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี)

การนับครั้งในการรักษาพยาบาล คือ การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์


 1. จ่ายตามจริง ครอบคลุมทุกรายการ สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน* เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล และค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เป็นต้น
 2. ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง เช่น ค่ารักษาต่อเนื่อง รวมถึงเคมีบำบัด และรังสีบำบัด เป็นต้น
 3. รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 4. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่อายุไม่เกิน 55 ปี สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

การจ่ายผลประโยชน์
 1. ด้านความคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพ

  รับเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตทุกกรณีหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของทุนประกันภัย ตลอดสัญญา ถึงอายุ 65 ปี

  ตัวอย่างข้อยกเว้น

  • กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทฯจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยนั้น หรือการแถลงอายุคลาดเคลื่อนจนอายุจริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติ ในกรณีที่บริษัทได้ทราบข้อมูลอันจะบอกล้างสัญญาประกันภัยได้ แต่มิได้ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัยภายในกำหนด 1 เดือน นับแต่ทราบข้อมูลนั้น บริษัทไม่อาจบอกล้างความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัยในกรณีนี้ได้
  • ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตาย
  • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุ่ม หรือหลบหนีการจับกุม
  • การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

 2. ด้านความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
 3. จ่ายตามจริง ครอบคลุมทุกรายการสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน* ได้แก่ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ เป็นต้น

  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

  • บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา30 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย (Reinstatement) แล้วแต่กรณีใด จะเกิดขึ้นหลังสุด
  • บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สำหรับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย(Reinstatement) แล้วแต่กรณีใด จะเกิดขึ้นหลังสุด ซึ่งการเจ็บป่วยดังกล่าวมีรายการดังต่อไปนี้
    1. เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
    2. ริดสีดวงทวาร
    3. ไส้เลื่อนทุกชนิด
    4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
    5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
    6. นิ่วทุกชนิด
    7. เส้นเลือดขอดที่ขา
    8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

  ตัวอย่างข้อยกเว้น

  • โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
  • การตรวจรักษา หรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
  • โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 4. ด้านความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง
 5. จ่ายตามจริง ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ตามความจำเป็นทางการแพทย์อันเป็นผลมาจากโรคมะเร็ง รวมถึง เคมีบำบัด และรังสีบำบัด

  ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง

  สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ ที่เกิดขึ้นภายในเก้าสิบวัน (90 วัน) นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุนั้น หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

  ตัวอย่างข้อยกเว้น

  ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือก่อนวันที่ให้มีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) หรือก่อนวันที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ และแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯจะไม่คุ้มครองเฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

 6. ด้านภาษี
 7. แบบประกันชีวิต "ธนชาต เบี้ยเบา เหมาจ่าย" ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

  1. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดรวม 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร (เฉพาะลูกค้าที่มีอายุ ณ วันที่เริ่มรับประกันตั้งแต่ 20-55 ปีเท่านั้น)
  2. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับประกันชีวิตที่มีกำหนดระยะตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

*หากผู้เอาประกันภัยพักรักษาตัวในห้องแบบอื่นนอกเหนือจากห้องผู้ป่วยธรรมดา และห้องผู้ป่วยหนัก จะได้รับความคุ้มครองค่าห้องดังกล่าวสูงสุดเพียงร้อยละ 25 ของผลประโยชน์ตามหน้าตารางผลประโยชน์

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี
 2. ชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 64 ปี คุ้มครองถึงอายุ 65 ปี
 3. อัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเพศ อายุ ชั้นอาชีพ และข้อมูลสุขภาพ
 4. งวดการชำระเบี้ยประกันภัย รายปี
หมายเหตุ
 1. ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้เอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินต้น หรือได้รับเงินคืนไม่เต็มจำนวน
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 4. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านนายหน้าประกันชีวิตเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 5. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือหลักจากหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ฉบับละ 500 บาท
 6. ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยจะได้รับค่าเงินเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี) หักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)