Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > ประกันชีวิต > เพื่อความคุ้มครอง > Smile Car Super Plus    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
Smile Car Super Plus
 
 
เผยแพร่ : 12/03/2562

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สไมล์ คาร์ ซูเปอร์ พลัส โดย พรูเด็นเชียล (Smile Car Super Plus by Prudential)


 • ตัดปัญหาหนี้ค้างชำระ คุ้มครองสินเชื่อรถยนต์
 • ชำระเบี้ยฯ เพียงครั้งเดียว เลือกความคุ้มครองได้สูงสุด 8 ปี
 • คุ้มครองการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก (จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักลดลงตามวงเงินสินเชื่อในแต่ละเดือน)
 • รับความคุ้มครองเพิ่ม 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ (ซึ่งคิดเป็น 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเริ่มต้น)
 • อุ่นใจด้วยความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวนานสูงสุด 3 เดือน
รายละเอียด

เพิ่มหลักประกันความมั่นใจกับ สไมล์คาร์ ซูเปอร์ พลัส โดย พรูเด็นเชียล แบบประกันชีวิตพิเศษสำหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของธนาคารธนชาตเพื่อรับภาระหนี้สินค้างชำระให้คุณหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนื่องจากกรณีมรณกรรม ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะระหว่างการผ่อนชำระ ตัดภาระหนี้สินของครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง หรือปัญหาจากการถูกยึดรถยนต์ เพื่อให้คุณมั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ในรถยนต์ยังคงเป็นของครอบครัวที่คุณรักตลอดไป

ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์
 1. มอบความคุ้มครองชีวิตเท่ากับวงเงินสินเชื่อและเงื่อนไขระยะเวลาการผ่อนชำระตามที่ธนาคารอนุมัติ
 2. มอบความคุ้มครองการเสียชีวิต
 3. มอบความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 4. มอบความคุ้มครองเพิ่มจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
 5. มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก
 6. สะดวกสบายกับการชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญาสินเชื่อ
 7. ช่วยตัดปัญหาหนี้สินค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

การจ่ายผลประโยชน์

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักที่ลดลงให้แก่ธนาคารธนชาต (เจ้าหนี้) เพื่อปลดหนี้เงินกู้ค้างชำระให้แก่สมาชิกผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้การจ่ายผลประโยชน์ไม่รวมค่างวดที่ค้างชำระและค่าปรับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ก็จะมอบให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี บริษัทฯ จ่ายตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำสัญญาประกันชีวิต)

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยติดต่อกันมาครบ 1 เดือนแล้ว โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรายเดือนเท่ากับจำนวนค่างวดรายเดือน (คำนวณจากจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก หารด้วยจำนวนเดือนที่คุ้มครอง) ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยยังทุพพลภาพอยู่ แต่ทั้งนี้ความคุ้มครองทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

 1. วันที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง
 2. วันที่บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวครบตามจำนวนค่างวดรายเดือนรวม 3 งวดแล้ว (จ่ายไม่เกิน 3 งวด)

กรณีที่ 3 ในกรณีที่สาชิกผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับความคุ้มครองเพิ่ม
กรณีที่ 1 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์จากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ (คิดเป็น 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเริ่มต้น) หรือ
กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุติดต่อกันครบ 180 วันแล้วบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์จากการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ (คิดเป็น 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเริ่มต้น) หรือ
กรณีที่ 3 สูญเสียอวัยวะและสายตาจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ดังนี้


ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
(จ่ายรายการที่สูงสุดเพียงรายการเดียว)
%ของจำนวนเงิน
เอาประกันอุบัติเหตุ*
3.1 มือ 2 ข้างหรือ เท้า 2 ข้าง หรือ สายตา 2 ข้าง 100
3.2 มือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้างหรือ มือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้างหรือ เท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100
3.3 มือ 1 ข้างหรือ เท้า 1 ข้าง หรือ สายตา 1 ข้าง 60
ทั้งนี้กรณีชำระค่างวดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ครบก่อนกำหนด สามารถเวนคืนกรมธรรม์และขอรับมูลค่าเวนคืนเงินสดได้ตามตารางมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่ระบุไว้
หมายเหตุ : การประสบเหตุจะต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้น (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
*ซึ่งคิดเป็น 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเริ่มต้น

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไป

 1. กรณีการเสียชีวิต ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้:
  1. สมาชิกผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับ
  2. สมาชิกผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
 2. กรณีการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว ซึ่งเกิดมาจากสาเหตุต่อไปนี้
  1. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  2. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
  3. สงคราม ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล การก่อการร้าย
  4. การบาดเจ็บขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  5. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
  6. ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงครามหรือปราบปราม
  7. ความบกพร่องทางร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ ที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
   แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่สมาชิกผู้นั้นได้เอาประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
  8. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มี การตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
 3. สัญญาเพิ่มเติมประกันภัยอุบัติเหตุนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากสาเหตุดังนี้
  1. การถูกฆ่าหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
  2. การกระทำของสมาชิกผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
  3. คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับ แอลกฮอลล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
  4. การฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้นในขณะรู้สึกผิดชอบหรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม

หมายเหตุ
 • ธนาคารธนชาต ในฐานะนายหน้าประกันภัย เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย
 • ผลิตภัณฑ์ประกันภัย มิใช่ผลิตภัณฑ์เงินฝาก จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับเงินต้นคืนไม่เต็มจำนวน และไม่ได้รับความคุ้มครองเงินต้น นอกจากนี้ลูกค้าควรชำระเบี้ยประกันภัยตรงตามระยะเวลาที่กำหนดและครบตามระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมทั้งถือสัญญาประกันภัยจนครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประกันภัย หากมีการเวนคืนสัญญาประกันภัยอาจทำให้สมาชิกผู้เอาประกันภัยได้รับเงินน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 • แบบประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ สไมล์คาร์ ซูเปอร์พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของ ประกันชีวิตแบบพรูประกันสินเชื่อเช่าซื้อ 2 สำหรับคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยกลุ่มสินเชื่อ คุ้มครองอุบัติเหตุ กรณีมรณกรรม ทุพพลภาพ และสูญเสียอวัยวะ ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
 • สมาชิกผู้เอาประกันภัย ควรทำประกันให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 100% ของวงเงินสินเชื่อ เพื่อให้สอดคล้องกับความคุ้มครองที่คงเหลืออยู่ โดยความคุ้มครองจะลดลงเรื่อยๆ ตามยอดหนี้สินที่ลดลง
 • สมาชิกผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์ขอเวนคืนกรมธรรม์ โดยสมาชิกผู้เอาประกันภัยจะได้รับมูลค่าเวนคืนตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยหักด้วยจำนวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันชีวิต โดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1621
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)