Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อที่อยู่อาศัย > ประกันอัคคีภัย > ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบกลุ่ม    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบกลุ่ม
 
 
เผยแพร่ : 20/02/2563

สรุปความคุ้มครองการประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติม ไม่รวมทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง

สถานที่ใช้เป็น
ที่อยู่อาศัย

ความคุ้มครอง
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุเนื่องมาจาก

 1. ไฟไหม้
 2. ฟ้าผ่า
 3. ระเบิด
 4. ภัยจากการเฉี่ยวและหรือชนของยวดยานพาหนะ
 5. ภัยจากอากาศยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
 6. ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 7. ภัยธรรมชาติ 4 ภัย ได้แก่ ภัยจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ และลูกเห็บ วงเงินจำกัดความรับผิดเฉพาะความคุ้มครองข้อ 7 รวมกันทุกภัยไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี ต่อสถานที่

ข้อยกเว้นทั่วไป
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง

 1. ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผล กระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงคราม กลางเมืองซึ่งหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน การแข็งข้อ การกบฏ การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการ ศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก การก่อความวุ่นวายทางการเมือง การก่อการร้าย การก่อ วินาศกรรม การนัดหยุดงาน หรือการจลาจลไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม การกระทำอันมีเจตนาร้าย เพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม
 2. ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม และไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผล
  กระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความเสียหายนั้น อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้
  2.1.  การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของ
  เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง
  2.2.  การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใดที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ
  นิวเคลียร์ได้
 3. ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดเจนเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
  1. เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี
  2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า รวมทั้งสิ้นเกินกว่า 10,000.- บาท 
  3. ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ หรือ แม่พิมพ์
  4. หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค หรือเอกสารทางธุรกิจ
  5. วัตถุระเบิด
  6. เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ซึ่งได้รับความ เสียหายเนื่องจากหรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้ความกดดันเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง การรั่วของกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสาเหตุที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ หรือจากการใช้งานเฉพาะเครื่องที่เกิดความเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว
  7. ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
  8. ต้นไม้ การจัดแต่งสวน สนามหญ้า
 4. ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
  บริษัทผู้รับประกันภัย         : บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
 • เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงใบสรุปความคุ้มครอง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบกลุ่มสำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)