Welcome to Thanachart i-Net Welcome to Thanachart i-Net Welcome to Thanachart i-Net Welcome to Thanachart i-Net Welcome to Thanachart i-Netไทย | English
Welcome to Thanachart i-Net
  • Thanachart i-Net
  • Thanachart i-Net
  • Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net

Welcome to Thanachart i-Net

15/3/2560
บริการธนชาต iNet จะอัพเกรดไปสู่ระบบใหม่เพื่อให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

  • ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.60 ท่านจะไม่สามารถตั้งรายการโอนเงินและชำระเงินล่วงหน้า (Future Date/Recurring) ได้ เมื่ออัพเกรดสู่ระบบใหม่ท่านจะใช้งานได้ตามปกติ
  • สำหรับรายการกำหนดวันโอนเงินและชำระเงินล่วงหน้าที่ท่านเคยตั้งไว้แล้ว จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. 60 เป็นต้นไป
  • ทั้งนี้ท่านยังคงทำรายการโอนเงินและชำระเงินแบบทันทีได้ตามปกติ

ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1770 กด 8

1/3/2560
บริการธนชาต iNet จะอัพเกรดไปสู่ระบบใหม่ เพื่อให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ระหว่างนี้ท่านจะสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ระบบจะปิดให้บริการสมัครด้วยตัวเองผ่านธนาคารออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.60 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมโทร 1770 กด 8

ข่าวย้อนหลัง...

Welcome to Thanachart i-Net
 
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net

Welcome to Thanachart i-Net

01/06/2561
ธนาคารขอทำการปิดระบบ Thanachart iNet เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 21:00-23:59 น.
ขออภัยในความไม่สะดวก

Welcome to Thanachart i-Net
Welcome to Thanachart i-Net