อัตราดอกเบี้ย

วงเงินฝาก

ดอกเบี้ย (ต่อปี)

น้อยกว่า 2 หมื่นบาท

1.00%

ตั้งแต่ 2 หมื่นบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท

1.50%

ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ขึ้นไป

0.80%

เงื่อนไขและรายละเอียดผลิตภัณฑ์กลับสู่หน้าผลิตภัณฑ์