Thai  |  English
 
   
About Us Job Opportunities Contact Us Location Search Sitemap  
    Text Size A A A  
  Home > News & Promotion > Award Announcement > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน เลื่อนผ่อน 90 วัน ผ่อนดี ลุ้นรับบัตรกำนัลค่างวด”  
 
 
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน เลื่อนผ่อน 90 วัน ผ่อนดี ลุ้นรับบัตรกำนัลค่างวด”
 
     
published : 08/02/2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน เลื่อนผ่อน 90 วัน ผ่อนดี ลุ้นรับบัตรกำนัลค่างวด”

สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถแลกเงินตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2560
และได้รับอนุมัติภายใน 31 ธันวาคม 2560

ซึ่งจับรางวัลขึ้นใน วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า รัตนาธิเบศร์
จำนวนทั้งสิ้น 133 รางวัล โดยรายละเอียดดังนี้


  • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดรถ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดรถ มูลค่า   50,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดรถ มูลค่า   20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดรถ มูลค่า   10,000 บาท จำนวน 50 รางวัล
  • รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดรถ มูลค่า     5,000 บาท จำนวน 70 รางวัล

รายชื่อผู้โชคดี


รางวัล No. รายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1
ส่วนลดค่างวด มูลค่า 100,000 บาท
1 นายคำพล ทุงฤทธิ์
รางวัลที่ 2
ส่วนลดค่างวด มูลค่า 50,000 บาท
1 นายหิรัญชัย ขันตีเรือง
2 นายสมควร ไชยคำ
รางวัลที่ 3
ส่วนลดค่างวด มูลค่า 20,000 บาท
1 นางวิไลวรรณ์ เหวขุนทด
2 นางหวิน บุญพรม
3 น.ส.แสงดาว รักคำ
4 น.ส.สุนิสา ชูช่วย
5 นายสันติ บุญลา
6 นางศิริวรรณ พิเศษ
7 นายพงษภัทร ไกรชวินยง
8 น.ส.ทุเรียน รอดกำเหนิด
9 นางหนูเสรียญ ศรีสัตบรรณ์
10 นายสัมภาษณ์ คุณาธรรม
รางวัลที่ 4
ส่วนลดค่างวด มูลค่า 10,000 บาท
1 น.ส.สุมาลี สารเพชร
2 นายรักษิต ตันติพิสิทธิ์
3 นายอิทธิพัทธ์ พุ่มหิรัญ
4 นายวิจพงษ์ ชุ่มจันทร์
5 นางบัวพาศ ฮาดดา
6 นายนิธิภัสส์ ศรีโอฬารบุญ
7 น.ส.วรรณศิริ เชื้อกุล
8 น.ส.ไอยริณ รัชชพิสิษฐ์กุล
9 นายอนุชา สดชื่น
10 นายอำนาจ ชินโคตร
11 น.ส.นรีภัทรา ธนาอัครภัทร
12 นางอาพร เถื่อนฤาชัย
13 นางนิศากร สุวรรณเกิด
14 น.ส.ผุสดี ทองศรี
15 นายวินัย พลอยนุช
16 น.ส.โชติกา แซ่ลิ่ม
17 นายธนาคาร มะโนวรรณ
18 นางภัทรา แฉ่งสมบูรณ์
19 นายโกมล โชติหา
20 นางจารุณี ชมภูหลง
21 นายอับดุลอาซิ หะยีดอเลาะ
22 นายบุญเสริม ทิพย์เทียม
23 นายวินัย ไชยสิทธิ์
24 นางจริยา แซ่เลี้ยว
25 นายวสุวัฒน์ ทะวิง
26 น.ส.สายทอง ประชาจักษ์
27 น.ส.แอ๋ว พารา
28 นายสมเพชร อิทธิจันทร์
29 นายบุญผ่อง มั่งคั่ง
30 นางพรรณพิมล วงษ์ทองแท้
31 นายเอกชัย บุญเพ็ง
32 น.ส.ซาบารียะ สาแม
33 นางนงรัตน์ พบสูงเนิน
34 นางจรัสศรี พงศ์ภัคนันทกร
35 นางรวิพร หมวกชา
36 นายชอบ พวงมเรศ
37 นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียน
38 นายอาหาหมัด เจะมิง
39 น.ส.รัศมี ริยะวงศ์
40 น.ส.ณะลิน ภูมาสี
41 นายสันประสิทธิ์ กุลดา
42 นายประเสริฐ ราชสีห์
43 นายอนุชิต สังข์แก้วป่า
44 นางจิดาภา ใจวงษ์สี
45 น.ส.อุฑามาศ สุรินทร์ต๊ะ
46 นายสุรเสกข์ แดงนรรักษ์รัศมี
47 น.ส.ปรารีนาถ แผลงปาน
48 นางอารีรัตน์ มะโนสา
49 น.ส.ดก สุระภา
50 นายคำไพย สมยันพล
รางวัลที่ 5
ส่วนลดค่างวด มูลค่า 5,000 บาท
1 นายอภิชาติ แก้วคำ
2 น.ส.เฉลิมศรี เขียวครามจีน
3 นายกัณวี มัคสุวรรณ
4 นายสิทธิศักดิ์ กันยายน
5 นางประภาพรรณ แดงมณี
6 นายวันเฉลิม ยาคำ
7 นางสุมณฑา โพธิพงษา
8 นางรุจิรา เหลาแตว
9 นางสำเนียง อ้นเซ่ง
10 นายมานะ สุขพันธ์
11 นางสุดาดวง มากจงดี
12 นางเรณุกา ขันเชียง
13 นางพินิจ เนินทอง
14 นางวาสนา เครือทอง
15 นางประกายแก้ว สาระชาติ
16 นายนรินทร์ ทิมทอง
17 นายวานิช สุนทรนนท์
18 นายประโยชน์ บุบผาเจริญ
19 น.ส.สุพัตรา สียอด
20 นายวิระพงษ์ จันลา
21 น.ส.สาคร วันทอง
22 น.ส.วาสนา ทรัพย์สมบัติ
23 นางธมลวรรณ ปราบสูงเนิน
24 น.ส.ขวัญเรือน เสือเทศ
25 น.ส.โชติกา อุตลา
26 น.ส.วิลาวรรณ วันชูพริ้ง
27 นางสายวสันต์ ลีเขาสูง
28 นายสิทธิชัย คุ้มเพชร์
29 นางเพลิน แก้วน่วม
30 นางพร อินนัน
31 นายเทพนคร จันทะแพน
32 นายวสันต์ อันภักดี
33 นายสัญญา บุณยพงศ์พิกุล
34 น.ส.บุญเลิศ หุ่นสุวรรณ
35 นางดาวรอง ลาเดิ่น
36 นายณรงค์ศักดิ์ ประกอบสาย
37 นายประณต จันทร์เติมต่อ
38 นางวิภาพร คมกล้า
39 นางกิตติมา ทองเพ็ชร์
40 นางกรองแก้ว หวังเจริญ
41 นายสัมฤทธิ์ คำจันทร์
42 นางพรนิภา ปานทอง
43 นายพันศรี สาสีลา
44 นายรัฐเมศว์ สายแสนทอง
45 นายสุทธิโรจน์ ยุกตะตรีโรจน์
46 นายสาธิต ชัยวงษ์
47 นายวิระพงค์ ชื่นอก
48 นายสันติ พงษ์สุวรรณ
49 นายธีรวัฒน์ ธรณินทร์เดชา
50 นางมัสนะห์ แม็ง
51 นางอังคณา อั๋นดอนกลอย
52 นางบาลเย็น ศิริอรรถ
53 นายจักรกริช หล่ายบุญ
54 น.ส.กัลยา วงศ์สุวรรณ
55 นายชัชวาล จำเริญวุฒิไกร
56 นางสมบุญ โตสุข
57 นายพิชิต โพธิ์ศรี
58 น.ส.รพีพร ขวัญชื่น
59 นายสิทธิชัย มุ่งสิทธิศาสตร์
60 นายสรรพสิทธิ์ วิชาพูล
61 นายนพนันท์ แสงสุวรรณ
62 น.ส.กานต์มณี ทศดี
63 นายบุญช่วย อินตานวล
64 พ.อ.อ.ภานุวัฒน์ บรรเทิงสุข
65 นางถิรดา ลียะวณิช
66 นายประสพพร ทอนสูงเนิน
67 นายไกรสร แป้นสกุล
68 นายวุฒิชัย สุธรรม
69 นายสุจิต ทองแบบ
70 นางนิภาพร แสงงาม
 
 
 
  Digital Banking
  Online for Business
  Apply online
  Upload/Download
  Calculators
  Rates & Fees
  More Information
  Anti Corruption Policy and Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    Privacy Policy | Disclaimer © 2010 Copyright by Thanachart Bank Public Company Limited