Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมเพื่อสังคม > โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย 2554  
 
   
โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย 2554
 
     
เผยแพร่ : 11/10/2554

โครงการ ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

          ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในจำนวนไม่มากนักที่มีภาษาของตนเองใช้ และเรียกภาษาของตนเองได้อย่างภาคภูมิว่า “ภาษาไทย” ในขณะที่ในอดีต ชนชาติไทยได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มี “มารยาท” งดงามที่สุดในโลก ความอ่อนช้อย นุ่มนวล และละมุนละไม ถือเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาคนไทยหาชาติใดเสมอเหมือนได้ยาก เป็นสัญลักษณ์อันแสดงถึงความมีอารยธรรม มีระเบียบแบบแผน และยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของสังคมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ทว่า ในปัจจุบัน วัฒนธรรมจากภายนอกประเทศที่หลากหลายได้หลั่งไหลเข้ามาสู่เยาวชนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ หากแต่เราจะพยายามประคับประคองให้เยาวชนไทยอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้องชัดเจน และแสดงออกซึ่งมารยาทได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ เพื่อรักษาและสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน และหยั่งรากลึกในจิตสำนึกของคนไทยตลอดไป


          กว่า 40 ปี มาแล้วที่ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) มุ่งส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ผ่านโครงการ “นครหลวงไทยอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย” ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั้ง 4 ภาค ได้แก่ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร, ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เข้าร่วมโครงการที่ประกอบ ด้วย ๒ กิจกรรม คือ การแข่งขันอ่านฟังเสียง และการประกวดมารยาทไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โล่ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาของธนาคารฯ ทั้งนี้กิจกรรม “การแข่งขันอ่านฟังเสียง”  เป็นกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  ส่วน “การประกวดมารยาทไทย”   เป็นกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แบบอย่างของการปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง สวยงาม ในหมู่เยาวชนของชาติ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกสถาบันการศึกษาทั่วทุกภาคของประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการฯ   โดยแบ่งระดับการแข่งขันเป็น 5 ระดับ ดังนี้

          bullet_orange.gif   ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
          bullet_orange.gif   ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
          bullet_orange.gif   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
          bullet_orange.gif   ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
          bullet_orange.gif   ระดับอุดมศึกษา
 
          ในปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทยได้ควบรวมกิจการกับธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ธนาคารฯ ยังคงเห็นความสำคัญของโครงการดังกล่าว และยังคงนโยบายให้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป โดยในปี 2554 นับเป็นปีที่ 40 โดยจัดกิจกรรมในนามของธนาคารธนชาต และได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย”

          ในปี 2554 โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” กำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกขึ้นใน 4 ภาค ได้แก่

 

          bullet_orange.gif   ภาคเหนือ จัดที่ห้องประชุม สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2554

 

          bullet_orange.gif   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2554

 

          bullet_orange.gif   ภาคใต้ จัดที่ห้องประชุม อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 16-19 กรกฎาคม 2554

 

          bullet_orange.gif  ภาคกลางและกรุงเทพฯ การแข่งขันอ่านฟังเสียง จัดที่ห้องประชุม อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนการประกวดมารยาทไทย จัดที่ห้องประชุม อาคาร ดร.ศิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 1-5, 8-11, 18-19, 22-26 สิงหาคม 2554

 

          สำหรับรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นที่ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2, 5-8 กันยายน 2554 

 

          ในส่วนของการตัดสิน ธนาคารฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), ราชบัณฑิตยสถาน และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน

 

          สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคเหนือ มีเยาวชนกว่า 500 คน จาก 180 สถาบัน ใน 17 จังหวัด ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเยาวชนกว่า 650 คน จาก 240 สถาบัน ใน 20 จังหวัด ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และในการแข่งขันรอบคัดเลือกภาคใต้ มีเยาวชนกว่า 350 คน จาก 120 สถาบัน ใน 14 จังหวัดให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนภาคกลางและกรุงเทพฯ มีเยาวชนกว่า 1,470 คน จาก 440 สถาบัน ใน 26 จังหวัด ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

 

          ทั้งนี้ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือกจากทุกภาคเข้ามาทำการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 517 คน จาก 200 สถาบัน ซึ่งผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีสถาบันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท ดังนี้ 

 

bullet_orange.gif การแข่งขันอ่านฟังเสียง
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3  
  ประเภทชาย ได้แก่ โรงเรียนลาซาล จ.สมุทรปราการ 
  ประเภทหญิง ได้แก่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6  
  ประเภทชาย ได้แก่ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครปฐม
  ประเภทหญิง ได้แก่ โรงเรียนมารีวิทยา กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
  ประเภทชาย ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ จ.สงขลา
  ประเภทหญิง ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จ.ราชบุรี

  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  
  ประเภทชาย ได้แก่ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  ประเภทหญิง ได้แก่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จ.แพร่

 • ระดับอุดมศึกษา  
  ประเภทชาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
  ประเภทหญิง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จ.กาญจนบุรี

bullet_orange.gif การประกวดมารยาทไทย
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนบูรณะศึกษา กรุงเทพฯ

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพฯ

 • ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ได้แก่ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 • ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสต่อไป
 
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)