Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรางวัล > ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญ “ลดหย่อนภาษี โชคดี ปีจอ กับหมอช้าง”  
 
   
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญ “ลดหย่อนภาษี โชคดี ปีจอ กับหมอช้าง”
 
     
เผยแพร่ : 07/02/2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากแคมเปญ
“ลดหย่อนภาษี โชคดี ปีจอ กับหมอช้าง”

รับสิทธิ์ลุ้นบินฟรีไปเสริมโชคสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับหมอช้างแบบ Exclusive ที่ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน สำหรับลูกค้าที่ชำระเบี้ยประกันภัยสูงสุด 5 ท่านแรก จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

 

อันดับ

ชื่อ - สกุล

1

คุณ นิภาพร ละอองสุวรรณ

2

คุณ พิมพา เกล็ดสุวรรณ

3

คุณ บุญเสริม ตั้งมั่นคง

4

คุณ ศิวพร กุลธวัชวิชัย

5

คุณ พีรสิทธุ์ เกล็ดสุวรรณ


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรางวัล

เงื่อนไขทั่วไป

 • กรมธรรม์ต้องมีผลบังคับในวันที่ธนาคารมอบของสมนาคุณหรือของรางวัล
 • ไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันภัยอนุมัติรายปีเทียบเท่า (APE) ของทุกผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ซื้อรวมกัน
 • การพิจารณาแจกของสมนาคุณหรือของรางวัลเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือทดแทนด้วยของสมนาคุณหรือของรางวัลที่มีราคาใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ของสมนาคุณหรือของรางวัลเปลี่ยนแปลง
 • ธนาคารมีสิทธิ์ในการนำชื่อ - สกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับของสมนาคุณหรือของรางวัลทั้งภาพและ/หรือเสียงไปเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ได้ตามที่ทางธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 • ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

เงื่อนไขเฉพาะ - การเข้าร่วมแคมเปญ และการรับของรางวัลบินฟรีไปเสริมโชคสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่

 • รายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตปีแรก เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ และชำระเบี้ยประกันภัยสูงสุด 5 ท่านแรก จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ในช่วงระยะเวลา 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 60 และได้รับการอนุมัติกรมธรรม์จากบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 61 และบริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์มหลักฐานการส่งมอบกรมธรรม์จากลูกค้า ภายในวันที่ 5 ก.พ. 61
 • รายละเอียดของรางวัล
  • ตั๋วเครื่องบินชั้น Economy Class (ไป - กลับ) ของสายการบินและวันเดินทางวันที่ 9-11 มี.ค. 2561
  • ที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า ตามที่ธนาคารกำหนด
  • โปรแกรมการท่องเที่ยวเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

  ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.thanachart.co.th ภายในวันที่ 14 ก.พ. 61 โดยลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีเอง ส่วนธนาคารเพียงช่วยอำนวยความสะดวก โดยแจ้งผลทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารเท่านั้น

 • ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ จะถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล และธนาคารจะมอบสิทธิ์ให้ผู้โชคดีสำรองต่อไป
 • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินสดในอัตรา 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ โดยหลักฐานการรับรางวัล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาพร้อมลงนามรับรอง และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้ได้รับรางวัลและผู้รับมอบ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ได้ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับรางวัลและผู้รับมอบที่ได้ลงนามรับรองเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ นอกจากสมาชิกภายในครอบครัว สายตรง ได้แก่ พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา ของผู้โชคดีเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือของรางวัลในมูลค่าใกล้เคียงกันโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • พนักงานธนาคารธนชาต ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรายชื่อผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับของรางวัลได้ หรือผู้ได้รับของรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดได้

   

 

 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)