Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ข่าวสารประชาสัมพันธ์ > ประกาศผลรางวัล > รายชื่อผู้โชคดี โครงการ รถแลกเงินและเล่มแลกเงิน โปรเลือกได้ มีรถมีลุ้น  
 
   
รายชื่อผู้โชคดี โครงการ รถแลกเงินและเล่มแลกเงิน โปรเลือกได้ มีรถมีลุ้น
 
     
เผยแพร่ : 20/03/2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี โครงการ

รถแลกเงินและเล่มแลกเงิน โปรเลือกได้ มีรถมีลุ้น

ณ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า รัตนาธิเบศร์ (วันที่ 8 มีนาคม 2562)


  • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลสำหรับเป็นการชำระค่างวดรถ มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลสำหรับเป็นการชำระค่างวดรถ มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวม 200,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลสำหรับเป็นการชำระค่างวดรถ มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 500,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 บัตรกำนัลสำหรับเป็นการชำระค่างวดรถ มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 120 รางวัล รวม 1,200,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดี


รางวัล No. รายชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่ 1
ส่วนลดค่างวดรถ มูลค่า 300,000 บาท
1 นางมะลิ กายสอาด
รางวัลที่ 2
ส่วนลดค่างวดรถ มูลค่า 100,000 บาท
1 นายประดิษฐ คันศร
2 นายลำพูล ผลชู
รางวัลที่ 3
ส่วนลดค่างวด มูลค่า 50,000 บาท
1 นางสาวศุกร์ฤทัย ไกรทัต
2 นางอริสา โอชาพงศ์
3 นายมามุ ดือราโอะ
4 นางสุนันท์ บุญแสนก้อม
5 นางสาวนิรชา กะการดี
6 นายมืด สาระพล
7 นายสมศักดิ์ ชมเทียม
8 นายกิจจา นันทะนะ
9 นายบุญ สินเจริญ
10 นายรณกร ศรีเข้ม
รางวัลที่ 4
ส่วนลดค่างวด มูลค่า 10,000 บาท
1 นายจิตรกร ศรีประสิทธิ์
2นายยุทธศักดิ์ มีระหงษ์
3นายสุวิชชา ลิปิประภาสกุล
4นายภมรินทร์ เพ็ญเนตร
5นายชายชาญ สีแดง
6นายธิติ เตชะกิจกุล
7นายศิริเทพ แอ่มไร่
8นายณปภัช สิงห์ทอง
9นางสาววรัญญา จอมสัก
10นายวัลลภ โพธิวัน
11นางสาวนงค์รักษ์ เฟื่องกลาง
12นางสาวรัตนา สมพร
13นางสาวบุญยวีร์ แก้วเกาะสะบ้าเลิศ
14นายปฐวี หินโยธา
15นางสาวตุ๊กตา สืบบุก
16นายสหัสชัย ชัยศิลป์เจริญ
17นายวิรัตน์ พัดไสว
18นายสมชาย ยินดี
19นางเสาวนิตย์ นิตยกุลวงศ์
20นายมนูญ แสงสว่าง
21นายไพบูลย์ ชิดชมนาค
22นางสันต์ฤทัย จินาขัต
23นายศักดิ์ดา สายวารีย์
24นายมีชัย สุภรณ์
25นางภาคินี ณรงค์นภนันท์
26นายสาคร พันอินจ่อง
27นายอุทัย สิทธิหาญ
28นายนิวัฒน์ มั่นหมาย
29นางนงนุช ด่างพล้อย
30นายชูชาติ ร่วมชาติ
31นางสาวน้ำฝน แสงดารา
32นางชฎากาญจน์ รี้พลมหา
33นางสวาท ทองรอด
34นายสายันต์ แชใจ
35นางอรกรานต์ กาเผือก
36นางสาวสลัยสร นาคตรีธีรนนท์
37นายไพบูรณ์ สงคราม
38นายคณิตศักดิ์ ทัศนีย์รัตนากร
39นางมาลี จันทนา
40นางสาวกาญจนา โพธิ์เกตุ
41นางชวนพิศ พัฒนพงษ์
42นายสนธยา ดำแก้ว
43นายวันมงคล อังอรรถสัตย์
44นายสากล อ้นมั่น
45นางสาวเจนจิรา กันหนองฮะ
46นางสำรวย ศรีเมือง
47นางสาวอารี ไก่แก้ว
48นางสาวพรรณิกา วงษ์นิกร
49นางสาวนิตยา เจริญศรี
50นางสาวธัญรดา ศรีมาเรือง
51นางธารา คงไชย
52นายอนันต์ แสนพันธุ์
53นายอาหามะ มามะแตหะ
54นางสาวสุภัค ฉาบแก้ว
55นายกานต์ รุ่งวัชรพงศ์
56นางสาวดาวเรือง สินชัย
57นายดิฐพันธุ์ รุ่งสัมพันธ์
58นางสาวน้ำผึ้ง บุญมุณี
59นางสาวนภัสวรรณ ภัทรเพิ่มทรัพย์
60นายนครินทร์ อันสุข
61นางสาวประภาพร ทรงศรี
62นางสาวภริกา ภราดร
63นางสาวมะลิ อุ่นเจริญ
64นายชัยเกียรติ แก้วดวงแสน
65นางสาวรติกร อยู่สุข
66นายวิโชติ ศรีกุมาร
67นายสมคิด ตาทา
68นายสุวัชชัย งามขำ
69นายสันติ พรมเกษร
70นายสุวัฒน์ ปิยากรสกุล
71นางสาวเอื้อมพร เทวาวงศ์
72นายวิรัตน์ แดงงาม
73นายจรงค์ รัตนพันธ์
74นายยอด โยมเมือง
75นางสาวเพ็งพันธ์ ลีราช
76นายชัยศิลป์ ทาหาร
77นายสมควร แสนรังค์
78นางสาวรัตนภรณ์ เรืองชัยศักดิ์
79นางสาวพิชญพัทธ์ เย็นรัมย์
80นางสาวสุพัตรา สินพิทักษ์
81นางสาววาสนา วิเศษศรี
82นางสาวกนกวรรณ กันเอี้ยง
83นางสาวจันทรา ผลาวงศ์
84นางสาวมยุรี โต๊ะหมาน
85นางสาวกนกวรรณ ศรีสุวรรณ
86นางกุหลาบ สายนวล
87นายประเสริฐ รอดสอนดี
88นางสาวสันทนา อินเดิม
89นางกุลนิธี ถมทอง
90นายเอกชัย เป็งปัน
91น.ส.นวลฉวี คำกระจาย
92นายจตุพล ปานวงค์
93นางสาวสิริมล เกิดภู่
94นายพัชรพล ยินดี
95นายยุทธนา มีชัยรัมย์
96นายสงวน ทาคินี
97นายเรืองยศ เนตรถา
98นายธวัช ทองศรี
99นายอานนท์ คีรีนะ
100นางสาวทองคำ ชาญกว้าง
101นายวิแสน สุวรรณ์
102นายวันชัย เป้าหอม
103นางสมศรี ศิริพันธุ์
104นางสาวนวลละออง กะลาม
105นางนิชาภา พิลาโท
106นายศุภกิต มีเต็ม
107นายประสิทธิ์ เท็นผม
108นายกุลพงศ์ สายสด
109นายบุญ พรอินทร์
110นางพลัด สำรองพันธ์
111นายสมชาย เข็มเพ็ชร
112นายธนชัย สุไลมาน
113นางสาวกันยากร แก้วมณี
114นายสิรภพ ทรัพย์บรรจง
115นายสมชาย นาราช
116นางพิลาบ ช่วยสุข
117นายทองอินทร์ คงศรีลา
118นายตรัยรัตน์ โอนิกะ
119นางสาวสุนิสา แก้วขัติ
120นายประทีป ทาริยะ
 
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)