เรียน ผู้ใช้ระบบ SMARTWEB

เนื่องจากการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาตและธนาคารนครหลวงไทย มีผลให้ระบบ SMARTWEB จำเป็นต้องปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถใช้บริการ Thanachart dBanking แทน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ ขอความกรุณายื่นใบคำขอใช้บริการ Thanachart dBanking ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ เพื่อรับ Company ID, User ID และ Password ใหม่ โดยท่านสามารถสมัครบริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  เอกสารประกอบการใช้บริการ
 1. ใบคำขอใช้บริการ Thanachart dBanking
  หลักฐานประกอบการใช้บริการ
 1. สำเนาบัตรประชาชน/Passport ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 เดือน)
 3. รายงานการประชุมของบริษัทที่อนุมัติให้ใช้บริการกับธนาคาร
 4. กรณีมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบอำนาจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Thanachart Contact Center โทร. 1770

*ธนาคารไม่มีนโยบายให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ Company ID, User ID และ Password ผ่านช่องทางใดหรือผู้ใดทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต โปรดเก็บข้อมูลไว้เฉพาะกับท่าน


Dear SMARTWEB users,

Referring to the integration between Siam City Bank and Thanachart Bank, we will discontinue SMARTWEB service from January 15, 2012 and will introduce Thanachart dBanking, a more advanced and user-friendly internet banking service, available January 16, 2012 onwards.

To start using Thanachart dBanking service, kindly register for a new Company ID, User ID, and Password at any Thanachart Bank branch. Registration is available today.

We apologize for the inconvenience this may have caused you.
For more information or report any suspicious activity, please contact Thanachart Contact Center 1770.

  Document used for Apply
 1. Complete the application with signatory authority
  Supplement Documents used for Apply
 1. Copy Thai National ID Card / Passport of a director / Partner with signatory authority (Copy of passport in case of Non Thai Nationality)
 2. Company Business Entity registration (on more than one month beforehand)
 3. Minute of Company's board meeting / Letter of intent / Letter from Head of Division of government which specifying use of the THANACHART dBanking
 4. Power of Attorney signed by the authorized person and copy of Thai National ID Card / Passport of authorized representative of the company for Applying the THANACHART dBanking service.

For more information please contact Thanachart Contact Center Tel. 1770

*Thanachart Bank will never present you with unexpected web pages or send you unsolicited emails asking for your confidential information, such as your User ID, Password, security questions, etc. We will never ask you to validate or restore your account access through unsolicited email. Do not respond to unsolicited emails or websites that request your personal information nor disclose your User ID and Password to anyone.

  การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ | © 2011 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)