Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าธุรกิจ > เงินฝาก > เงินฝากประจำ > เงินฝากประจำ  
 สินเชื่อ SME
 สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
 บริการบริหารเงินสด
 บริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
 บริการธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ดู...
 เงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์

 เงินฝากประจำ

 เงินฝากกระแสรายวัน

 เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 เงื่อนไขการให้บริการธนาคา... บริการด้านการค้ำประกัน
 บริการด้านการโอนเงิน
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 บริการด้านอื่นๆ
 บริการร้านค้ารับบัตร
 บริการรับชำระเงินผ่าน QR Code
 การเช่าทางการเงิน
     
เงินฝากประจำ
 
 
 

ผลตอบแทนสูงกว่า พร้อมอนาคตที่มั่นคง ด้วยบริการเงินฝากประจำที่ให้คุณเลือกระยะเวลาการฝากที่แน่นอน โดยรับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ตามระยะเวลาที่เลือกฝากเงิน ให้คุณเลือกระยะเวลาการฝากที่เหมาะสมกับคุณได้อย่างอิสระทั้ง 3, 6 หรือ 12 เดือน

รายละเอียด
 1. เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 2. เงินฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก( Pass Book)จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000 บาท
 3. เงินฝากประจำประเภทใบรับฝาก(Receipt)จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 10,000 บาท
 4. สามารถฝากถอนเงินในบัญชีได้ทุกสาขา(เฉพาะกรณีต่างสาขา(with book) ถอนเงินได้ไม่เกิน1,000,000 ต่อวัน)
 5. เงินฝากประจำสามารถถอนบางส่วนได้ ยกเว้นเงินฝากประจำที่รับดอกเบี้ยรายงวด
 6. ลูกค้าปิดบัญชีก่อนครบ 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
 7. เมื่อครบกำหนดการฝากและลูกค้ายังไม่มาถอนออก เงินฝากนั้นจะถูกฝากต่อโดยอัตโนมัติในระยะเวลาเดียวกัน
 8. เงินฝากประจำประเภท 6 , 12 เดือน หากลูกค้าฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่าย ดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ย 0.50% (ยกเว้นลูกค้าสถาบันการเงินและบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอก ประเทศ ไม่จ่ายดอกเบี้ย )
การจ่ายดอกเบี้ย
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 1. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อเงินฝากครบกำหนดและทบต้นให้ทันที
 2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยแบบรายงวด โดยเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยรายงวดจะเป็นไปตามประกาศธนาคาร ที่กำหนด
ดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คลิ๊กที่นี่

การคำนวณการเสียภาษี
 1. บุคคลธรรมดาจะต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยรับ 15%
 2. นิติบุคคลจะต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยรับ

คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2558 และหลังจากนั้นจะลดลงเหลือไม่เกิน 25 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2559 และไม่เกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ 11 ส.ค. 2559

หมายเหตุ

 1. ค่าธรรมเนียมต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศธนาคาร
 2. อัตราค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และหรือ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เอกสารการเปิดบัญชีต่างๆ และหรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่างๆ ข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)