Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > สินเชื่อส่วนบุคคล > สินเชื่ออเนกประสงค์ > FLASH Plus    
 เงินฝาก
 ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่ออเนกประสงค์

 สินเชื่อเพื่อการศึกษา

 รู้ไว้ได้ประโยชน์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
 ประกันชีวิต
 
FLASH Plus
 
 
 
เผยแพร่ : 09/08/2553

+Q83_FLASHPlus0Percent.jpg

button-apply.gifเงื่อนไข และสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรกดเงินสด Flash Plus รายใหม่

 1. อัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS และ สมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) พร้อมกัน โดยผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถือบัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH PLUS หรือ บัตรสินเชื่อบุคคลนครหลวงไทยมาก่อน หรือ กรณียกเลิกบัตรเดิม และ สมัครบัตรใหม่ต้องยกเลิกบัตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่สมัครบัตรใหม่
  1. รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือนสำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 3 เดือนและตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20-25% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บแบบลดต้นลดดอกที่ 20-25% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
  2. รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 16.99% นาน 24 เดือนสำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 24, 36, 48, 60 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ(Salary base)และมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 24 เดือนและตั้งแต่เดือนที่ 25 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20-25% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 และ 12 งวด อัตราดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บแบบลดต้นลดดอกที่ 20-25% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
  3. รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% นาน 12 เดือนสำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 12, 24, 36, 48, 60 งวด โดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ให้เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจำ(Salary base)และมีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มนับจากวันที่โอนเงินเข้าบัญชี เป็นเวลา 12 เดือนและตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไปดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 20-25% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร สำหรับการเลือกงวดผ่อนชำระ 6 งวด อัตราดอกเบี้ยจะถูกเรียกเก็บแบบลดต้นลดดอกที่ 20-25% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร
 2. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกอัตราดอกเบี้ยพิเศษ หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระน้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่ลูกค้าได้รับในรอบบัญชีถัดไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการโอนเงินผ่อนสบาย (Sabai Cash) และชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 12 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี และกรณีที่ลูกค้าเลือกผ่อนชำระ 6 เดือน และ ชำระหนี้ให้ธนาคารเสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยจากอัตราเดิมที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และ/หรือใบแจ้งยอดบัญชี เป็นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดที่ 25% ต่อปี โดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันที่ลูกค้าชำระหนี้คืนให้ธนาคารเสร็จสิ้น โดยลูกค้าจะต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่ธนาคารก่อนวันครบกำหนด
 4. การชำระเงินคืนก่อนครบกำหนดเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะต้องดำเนินการผ่านช่องทาง Thanachart Contact Center โทร. 1770 เท่านั้น
 5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนดหรือยกเลิกในโครงการนี้โดยหากมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีกรณีพิพาทหรือข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ดุลยพินิจ และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด ทอนเงินคืน หรือเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเท่าเทียมกันในกรณีของสมนาคุณหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา หรือ Thanachart Contact Center โทร. 1770
 
 
  ดิจิทัลแบงก์กิ้ง
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)