Thai  |  English
 
   
เกี่ยวกับธนาคาร สมัครงาน ติดต่อธนาคาร ค้นหาธนชาต ผังเว็บไซต์  
    ย่อ/ขยายตัวอักษร  
  หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > เงินฝาก > เงินฝากออมทรัพย์ > บัญชี e-SAVINGS    
 เงินฝาก
 เงินฝากออมทรัพย์

 เงินฝากประจำ

 เงินฝากกระแสรายวัน

 เงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 เงินฝากปลอดภาษี

 บัตรเงินฝาก ผลิตภัณฑ์บัตร
 สินเชื่อรถยนต์
 สินเชื่อส่วนบุคคล
 สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 บริการด้านการโอนเงิน
 บริการชำระเงิน และหักบัญชี
 บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 บริการด้านอื่นๆ
 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
 ประกันชีวิต
 
บัญชี e-SAVINGS
 
 


เงินฝากออมทรัพย์ ธนชาต e-SAVINGS เป็นบัญชีออมทรัพย์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง คล่องตัว ถอนได้ ดอกไม่ลด ลูกค้าสามารถทำรายการเดินบัญชีได้ด้วยตนเอง ผ่าน Thanachart Connect โมบายแอพ และ Thanachart iNet ทั้งรายการโอนเงิน เช็คยอด ตรวจสอบรายการเดินบัญชี ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง
 • รับดอกเบี้ยสูง ตั้งแต่บาทแรก
 • ถอนออก ดอกไม่ลด ไม่มีค่าปรับ
 • ทำธุรกรรมง่าย สะดวก ปลอดภัย ด้วย Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet
อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
ตามประกาศธนาคาร วันที่ 5 มีนาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย

ยอดเงินฝาก 1 ล้านบาทแรก

1.5%

ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป

0.5%


อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร คลิกดูรายละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการ
 1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ โดยธนาคารออกหลักฐานการรับฝากแก่ผู้ฝากเป็นใบแสดงการเปิดบัญชี โดยกำหนดให้ลูกค้าต้องใช้บริการดังต่อไปนี้
  1.1 บัญชีออมทรัพย์มีระดับ หรือออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ หรือออมทรัพย์ธนชาตบัญชีฟรีเว่อร์ไลท์ อย่างใดอย่างหนึ่ง และ
  1.2 Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet
  กรณีลูกค้าไม่มีการใช้บริการดังกล่าว ต้องสมัครใช้บริการในวันเปิดบัญชี
 2. จำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS เปิดบัญชี 0 บาท (เฉพาะช่วงโปรโมชั่นในช่วงแรก หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ) และเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือเป็นไปตามประกาศธนาคาร (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนดจะไม่สามารถทำรายการใดๆ ได้จนกว่าจะมีเงินในบัญชีขั้นต่ำตามที่ธนาคารกำหนด)
 3. ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีได้เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และบุคคลธรรมดาชาวต่างชาติเท่านั้น สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท ธนาคารไม่อนุญาตให้เปิดบัญชี
 4. ธนาคารอนุญาตให้เปิดบัญชีเป็นประเภทบัญชีเจ้าของคนเดียวเท่านั้น ไม่อนุญาตให้เปิดบัญชีร่วม (และ/หรือ/เพื่อ/โดย)
 5. ธนาคารอนุญาตให้ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ได้ 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
 6. ลูกค้าสามารถนำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ทำรายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  6.1 ทำรายการฝากเงินสดได้ที่เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling)
  6.2 ทำรายการถอนโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet
  6.3 ดูรายละเอียดการเดินบัญชีผ่านช่องทาง Thanachart Connect โมบายแอพ หรือ Thanachart iNet หรือ Thanachart Contact Center โทร1770 โดยรับรายการเดินบัญชีผ่านระบบโทรสาร (FAX)
 7. ไม่อนุญาตให้นำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ใช้บริการดังนี้
  7.1 บริการผูกบัตร Debit Card /บัตร ATM
  7.2 บริการคู่โอนกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Online Fund Transfer และ/หรือ Sweep Arrangement Maintenance)
  7.3 บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการต่างๆ (ATS)
  7.4 บริการโอนเงินอัตโนมัติเป็นคำสั่งประจำของบัญชีเงินฝาก (Auto Fund Transfer)
  7.5 บริการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ (Change Product)
 8. อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS ให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
 9. ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของทุกวัน โดยจะนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้าในงวดบัญชีมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับวันที่จะคำนวณดอกเบี้ยสะสมสิ้นสุดและนำดอกเบี้ยสะสมจ่ายเข้าบัญชีลูกค้า สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
หมายเหตุ
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาต e-SAVINGS การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ลูกค้าเสียผลประโยชน์ ธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีมีข้อพิพาทดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 
 
  ธนาคารออนไลน์
  Online for Business
  สมัครสินเชื่อธนาคาร
  Upload/Download
  เครื่องมือช่วยคำนวณ
  อัตราและค่าธรรมเนียม
  กลุ่มธนชาต
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และ Market Conduct
Thai CAC
 
     
 
https://www.facebook.com/thanachartbankhttps://www.facebook.com/thanachartbank http://www.youtube.com/thanachartonline
    การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล | ข้อตกลงการใช้บริการ © 2553 สงวนลิขสิทธิ์ โดย ธนาคารธนชาต จำกัด (มห��ชน)