ดูข้อมูลของแต่ละกองทุนยังไง?

ก่อนซื้อ-ขายกองทุน สามารถเลือกดูข้อมูลของกองทุนนั้นๆ ได้ โดยมีวิธีดังนี้

1. เลือกเมนูบัญชี

2. กรอกรหัส PIN

3. เลือกบัญชีกองทุนรวม

4. กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข

5. ระบบแสดงข้อมูลกองทุนปัจจุบัน